21.02.2019 hallituksessa päätettyä

Marjalan jatkotyöt

Matti Taina esitteli Heikki Kylliäisen laatiman Marjalan vanhan osan kunnostuksen eri osa-alueista saadut hinta-arviot koosteen. Useat tarjoukset ovat vanhentuneet, joten niistä on pyydettävä uudet tarjoukset.

Hallitus keskusteli perusteellisesti määrärahan riittävyydestä ja kunnostuskohteista, ja rajasi kunnostuskohteita niiden tärkeyden mukaan ja ottaen huomioon käytettävissä olevan määrärahan.

Hallitus viittasi kokouksessaan 1/2019 30.1.2019 tehtyyn priorisointiin ja päätti seuraavista lisäpriorisoinneista ja toimista:

 1. Vanhan pääoven syvennyksen poistoa ei tehdä mutta vanhat ovet uusitaan.
 2. Kahvilan ovea ei siirretä eikä sitä vaihdeta leveämpään oveen.
 3. Lisäpriorisoinnit, kunnostukseen käytettävissä oleva määräraha ja kunnostuksen kokonaistilanne käydään läpi sisä- ja ulkotyöryhmien vetäjien kanssa pidettävässä yhteiskokouksessa, tavoitteena laatia yhteinen tilanneselvitys ja päätösesitys vuosikokoukselle.
 4. Hallitus antoi Heikki Kylliäiselle tehtäväksi pyytää päivitetyt tarjoukset ja laatia töistä koosteen hinta-arvioineen mahdollisimman pian.

Talousasiat

Käytiin läpi ja hyväksyttiin talousarvio, joka esitetään vahvistettavaksi vuosikokouksessa. Siinä esitetään vesi- ja sähkömaksujen ja jäsenmaksun korottamista kustannusten nousun vuoksi. Uutena maksuna esitetään yleisten alueiden hoitomaksua (100 euroa/mökkikunta/vuosi) yhdistyksen hoitovelvoitteiden rahoittamiseksi. Tulo- ja menoarvioehdotuksen tuotto-/kulujäämä osoittaa 16 407,29 euroa miinusta.

Hyväksyttiin aloite, että toimikuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 15 €/kokous 7.4.2019 alkaen. Kokouksista on laadittava pöytäkirjat ja hallitus päättää toimikuntien koosta ja nimeää jäsenet.

Hallitus päätti puheenjohtajan ja taloudenhoitajan esityksestä ulkoistaa yhdistyksen kirjanpidon ja eriyttää sen taloudenhoitajan tehtäväkokonaisuudesta.

Talkoiden kehittäminen

Pienryhmä on selvittänyt talkoovelvoitteen verotusseuraamuksia. Päätettiin, että järjestetään täysin vapaaehtoisia talkoita, jotka kohdistuvat mm. yleisten alueiden hoitotöihin. Luovutaan esitetystä huoltotyön teettämisestä ja 100 euron huoltomaksun palautuksesta.

Muut vuosikokouksen valmisteluasiat

Hallitus hyväksyi vuosikokousasiakirjan asialistaan, toimintakertomukseen ja toimintasuunnitelmaan tehtyjen muutosten, korjausten ja lisäysten jälkeen.

Hallitus hyväksyi yhdistyksen uudet järjestyssäännöt, niihin tehtyjen muutosten jälkeen, ja päätti esittää ne vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Toimikunnat

Hallitus päätti toimikuntalaitoksen tehtävistä ja niiden jaosta sekä toimihenkilöistä ja työvaliokunnan perustamisesta esityksen mukaan.

Tulevaan MarjisINFOon yritetään saada mainoksia. Päätettiin mainoshinnoista.

Marjalan kioskin luukkuun on asennettu lämpöeriste. Keittiön huippuimuri oli kytketty päälle.

 

Päätettiin saunan hormin korjaamisesta.

 

Ympäristöryhmä on päivittänyt katselmuslomakkeet. Toukokuussa on tulossa kompostointiluento.

Toimikuntasivut päivitetty

Sivuilta Yhdistys – Toimikunnat löydät päivitetyn toimikuntarakenteen tehtävineen

Yhdistyksen toimikunnat

Oheisessa muistiossa on kuvattu Marjaniemen siirtolapuutarhan toimikunnat, niiden tehtävät ja vastuuhenkilöt

Toimikuntalaitos 21.2.2019

30.01.2019 hallituksessa päätettyä

 

Talousasiat

Taloudenhoitaja esitti hallitukselle, että yhdistys luopuu käteisen rahan käsittelystä ja siirtyy pankkikorttimaksamiseen kaikessa yhdistyksen toiminnassa. Perusteluna hän mainitsi käteisen rahan käsittelykustannukset, turvamiesjärjestelyt ja työmäärän. Yhdistyksen tilintarkastaja pitää lausunnossaan muutosta hyvänä.

Hallitus päätti, että yhdistys siirtyy 1.5.2019 alkaen käyttämään kaikessa maksuliikenteessään ainoastaan pankkikorttia. Ennen sitä on varmistettava, että korttimaksulaitteita on riittävä määrä. Eeva hankkii niitä tarvittaessa lisää.

Taloudenhoitaja esitteli hallitukselle tuloslaskelman, taseen ja vertailulaskelman.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen ja allekirjoitti sen.

Talkoiden kehittäminen

Hallitus päätti puheenjohtajiston ja taloudenhoitajan esityksestä seuraavaa:

 1. Vanha talkootyökäytäntö lakkautetaan. Tilalle tulee jokaista mökkikuntaa koskeva vuosittainen noin 100 euron huoltomaksu. Huoltomaksu palautetaan mökkikunnalle, kun se on suorittanut yhdistyksen järjestämän vähintään viisi tuntia kestävän huoltovelvoitteen.
 2. Maksun palautusta koskevat mahdolliset veroseuraamukset selvitetään veroviranomaisilta ja asiantuntijoilta.
 3. Mikäli uudesta menettelystä ei seuraa tuloveroseuraamuksia, viedään hallituksen esitys 6.4.2019 pidettävän vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Hallitus perusti toimenpideryhmän, jonka tehtävänä on selvittää muutokseen liittyvät käytännön asiat ja toimenpiteet 17.2.2019 mennessä. Työryhmään nimettiin: Eeva Rintala, Heikki Niemi ja Matti Taina.

Ilmoitusasiat ja muut asiat

Mustapuron ylittävän sillan vesijohto oli jäätynyt viikolla neljä. Sähkövastaava kävi lisäämässä vastusten tehoa, jolloin tukos suli pois.

Sauna: Työtila on maalattu. Risto Kivelä tekee sähkötyöt lähiviikkoina.

Arto luo Facebook-sivuille avauksen, johon halukkaat voivat liittää mainoksia, kuten fyysiselle ilmoitustaululle. MarjisInfo-lehdessä voi mainostaa määritellyssä maksullisessa mainostilassa. Arto sai tehtäväksi laatia hallitukselle esityksen mainosilmoitusten hinnoittelusta.

Jo perinteeksi muodostuva jurttasauna on kuumana keinukentällä 9.3. klo 12-15. Yhdistyksen yhdyshenkilönä Stoaan päin toimii Leo Pusa.

Marjis 2030 -työryhmä ei ole saanut vastauksia kaupungilta siihen, miten edetään suojelumerkinnän kanssa. Ehdotus: Vuosikokoukseen esitys, että hallitus voi ryhtyä toimiin kuntalaisaloitteen valmistelemiseksi ja valmiista aloitteesta tehdään päätös syyskokouksessa 2019. Hallitus päätti yksimielisesti toimia ehdotuksen mukaisesti.

Taidenäyttelylle ei ole enää järjestäjää. Järjestäjää voisi kuuluttaa vuosikokousmateriaalissa ja itse kokouksessa. Hallitus päätti kuuluttaa.

Arto esitti vuosikokoukseen väliajan nakkimukitarjoilua. Tätä ei tällä kertaa katsottu mahdolliseksi.

Arto esitti, että uusien järjestyssääntöjen yhteydessä uusitaan porteilla olevat vanhat ankeat kyltit ”Asiaton oleskelu edesvastuun ja pykälän 13b nojalla kielletty”, uusilla kylteillä: ”Marjaniemen siirtolapuutarha-alue on avoinna touko-syyskuussa klo 7-22. Tervetuloa! Muistathan, että mökkien pihat ovat yksityisaluetta.”

Hallitus päätti uudistaa kyltit esityksen mukaisesti. Leo Pusa tilaa uudet kyltit mahdollisimman pian.

Tanssila ei pidä tulevana kesänä leiriä Marjiksessa. Onko Tanssilan leiri mahdollista korvata jollain muulla? Asiaa on tiedusteltu Roihuvuori-Seuralta.

Vaikean lumitilanteen vuoksi hallitus päätti tilata pääportin pysäköintialueen ja Omenatien sekä Metsäportin ja Marjalan välisen tien aurauksen alueella tehtävien korjaustöiden ja mökkiläisten käyntien mahdollistamiseksi. Tarvittaessa auraus tehdään uudestaan. Leo hoitaa tilauksen

Katuvalot on kytketty pois päältä 8.12.2018. Sillan tehostettu lisälämmitys on päällä vesiputkien jäätymisen estämiseksi. Vesi- ja viemäriputkien lämmityksen ohjaus on uusittu tammikuussa 2019.

Toimenpideluvat

Ei anottuja lupia.

Hallitus päätti, että toimenpidelupa-asiakirjoissa tulee aina olla kuittaukset kaikista tarkastuksista, ja että asiakirjoja tehdään kaksi kappaletta, toinen vuokramiehelle ja toinen yhdistykselle. Tästä vastaa nykyinen rakennusvastaava Leo Pusa

Marjalan jatkotyöt

Ulkotyöryhmän vetäjä Aarne Riikonen esitteli hallitukselle Marjalan vanhan osan tilanteen: Ikkunat on pääosin vaihdettu ja katto- ja räystästyöt ovat räystäiden, otsalautojen ja sadevesikourujen osalta pian valmiit. Katon huoltotyöt, saumojen puhdistus, katon maalaus ja ruuvien vaihto, tehdään kesällä 2019

Ilmanvaihto venttiilit (4 kpl) on tehty. Lattian kosteusmittaukset tehtiin joulukuussa ja uusintamittaukset tehdään keväällä, kun sisälämpötila on vähintään 15 astetta.

Esitykset: Ulkoseiniin asennetaan valmiiksi rapatut levyt. Vaihtoehto on selvästi halvempi, kuin jos seinät korjataan ja maalataan. Ulkoalueella tehdään kaadot seinistä poispäin ja seinän viereen tehdään salaoja sepelillä. Takapiha tasoitetaan ja päällystetään kivituhkalla.

Käytiin läpi myös sähkösuunnittelutarjoukset ja taloustilanne.

Esitykset kuultuaan hallitus päätti seuraavaa:

Ulkopuolisia töitä saa tilata vain hallituksen tai puheenjohtajan luvalla, ellei työryhmän vetäjälle ole annettu erikseen lupaa tilata ennalta määriteltyä työtä.

Hallitus päätti, ettei kosteusteknisesti ja taloudellisesti ole järkevää asentaa lattiaan uutta koolattua lattiarakennetta. Lattian laattapinta voidaan kunnostaa esim. PU-käsittelyllä.

Hallitus päätti tilata sähkösuunnittelun ja sähköpiirustukset. Hallitus päätti myös mitata ikkunat uudelleen.

Hallitus valtuutti Riikosen pyytämään sähkötöistä urakkatarjouksia ja Heikki Kylliäisen pyytämään sisätilojen maalauksesta urakkatarjouksia.

Lopuksi hallitus linjasi Marjalan vanhan osan kunnostusten tärkeysjärjestyksen:

Ikkunat, ulkokatto ja räystäät, sisätilat ja -lattia ja etuterassi. Kioskin luukku päätettiin teettää. Lisämietintää ja hintatietoja tarvitaan uusien ovien osalta. Uusi takaseinän ovi jää tulevaisuudessa toteutettavaksi.

Vuosikokouksen valmistelu

Kokous pidetään lauantaina 6.4.2019 klo 13 Vartiokylän työväentalolla. Jaettiin vastuut vuosikokousaineiston, toimintasuunnitelman, talousarvion ja muiden vuosikokousjärjestelyjen osalta.

Toimikuntien uudistaminen ja selkeyttäminen

Puheenjohtajiston esitys:

 1. Perustetaan uusi Tekninen toimikunta, johon yhdistetään Rakennus- ja Huoltotoimikunnat. Samalla uuden toimikunnan vetäjän nimike muutetaan yhdistyksen isännöitsijäksi (isännöitsijä) ja isäntä nimike poistuu käytöstä.
 2. Perustetaan uusi Marjala-toimikunta.
 3. Talkootoimikunta lakkautetaan. Talkoiden järjestäminen jyvitetään kullekin toimikunnalle, niiden oman toimialan mukaisesti.
 4. Kulttuuri- ja Ympäristötoimikunnat jatkavat.
 5. Toimikuntien tehtävät ja vastuut päivitetään.
 6. Toimihenkilöiden tehtävät päivitetään vastaamaan uuden toimikuntalaitoksen vaatimuksia.
 7. Perustetaan hallituksen jäsenistä ja toimikuntien vetäjistä työvaliokunta, jonka tehtävänä on päivittää ja jakaa yhdistyksen ja hallituksen vastuulla olevat tehtävät uuden toimikuntalaitoksen toimikunnille mahdollisimman pian.

 

Hallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Uusi toimikuntalaitos astuu voimaan 1.2.2019. Jäsenistöä tiedotetaan uudistuksesta ja toimihenkilömuutoksista.

Hallitus perusti pienryhmän, johon nimettiin Rauni Söderlund pj, Leo Pusa, Tuija Lujanen-Lampi, Heikki Kylliäinen ja Matti Taina. Ryhmän tehtävänä on päivittää ja jakaa yhdistyksen ja hallituksen vastuulla olevat tehtävät uuden toimikuntalaitoksen toimikunnille 17.2.2019 mennessä.

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • Kansainvälisen liiton Study Sessions 2020 järjestetään ensi vuoden elokuussa Helsingissä

Käteisen rahan käsittely loppuu Marjiksessa

Pankki veloittaa Marjikselta käteisen rahan käsittelystä kesän aikana lähes 1500 euroa. Koska yhä harvemmassa paikassa käsitellään lainkaan rahaa, käteisen käsittely käy koko ajan turvattomammaksi. Käteisautomaatteja on vähän ja niiden sijoittelu ei ole turvallisin mahdollinen. Samoin käteisen käsittely vie aikaa muilta töiltä.
Marjaniemen siirtolapuutarha ry. luopuu tänä keväänä kokonaan käteisrahasta. Sekä saunalla että kahvilassa on käytössä korttimaksu. Saunasarjalippuja voi ostaa sekä saunalta että kahvilasta.

Yhteispuuhatoimintaa tiedossa!

Kaupunki on kaatanut Marjalan mäeltä liian lähellä rakennusta olleet puut. Koivut on viety saunalle, joten klapihenkistä yhteispuuhatoimintaa riittää varmasti ylitse virallisten yhteispuuhatoimintatuntien – ja paljon muutakin tekemistä. Kevättä odotellessa. Kuva: Marita Pirttimaa

Vuosikokous 6.4.

Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 6.4. Kokous alkaa klo 13, ilmoittautuminen ja kahvit klo 12.

Paikkana jälleen Vartiokylän työväentalo, Rusthollarinkuja 3, 00910 Helsinki.

Kuva: Matti Taina

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Marjaniemen siirtolapuutarhan hallitus toivottaa mökkiläisille, naapureillemme, ystäville ja kylänväelle onnellista joulua ja satoisaa uutta vuotta 2019!

22.11.2018 hallituksessa päätettyä

Toimihenkilöt

Hallitus hioo toimenkuvia vastaamaan nykyisiä tarpeita. Tällä kertaa käytiin läpi tietotekniikkavastaavan, taloudenhoitajan ja kirjanpitäjän toimenkuvat.

Tietotekniikkaavastaavan nykyisten tehtävien lisäksi hän vastaa jatkossa myös digitaalisten tietojen tallentamisesta, ohjelmistojen hankinnasta, tietoteknisen ympäristön kehittämisestä ja yhdistyksen tulostimien ylläpidosta.

Frans Wärn ottaa yhteyttä Heikki Valtoseen ja keskustelee digitaalisessa muodossa lähetettävistä televisiolähetyksistä, koska analogiset tv-lähetykset ovat päättymässä vuoden 2020 jälkeen. Yhdistyksen on hyvä varautua ko. muutokseen ja selvittää tarvittavat toimenpiteet ja jäsenten tiedottaminen.

Kerhoisäntä Juha Keränen vastaa jatkossa yhdistyksen av-laitteista ja videotykistä sekä niiden käytön perehdytyksestä. Arto Härkönen antaa Juhalle laitteiden perehdytyskoulutuksen ennen Marjalan seuraavan kauden alkua.

Ilmoitusasiat

Kaniinien ja rusakoiden metsästys alkoi 2.10. ja kaniinien loukutuspyynti 2.11.

Alueella on saatu kiinni yksi ulkopuolinen, joka tavattiin heittelemästä tavaroita mökin seinään. Poliisi haki.

Kaupungin toimeksiannosta Sitowise Oy:n henkilöt suorittivat lokakuun lopussa hulevesiin liittyvää kartoitusta siirtolapuutarhan alueella.

Jäsenasiat

Yksi omistajanmuutos. Yritetään edelleen muistuttaa jäsenistöä siitä, että kuolinpesä ei voi olla yhdistyksen jäsenenä. Ensimmäinen artikkeli asiasta oli kevään MarjisINFOssa.

Talousasiat

Käytiin läpi taloustilanne ja päätettiin toimihenkilöiden palkkioista. Tietotekniikkavastaavan vuosipalkkioksi päätettiin 400 euroa ja jäsensihteerin 250 euroa. Muuten vuosikokouksen päättämä palkkiomäärä jaettiin edellisten vuosien suhteessa.

Toimenpideluvat

Ei uusia toimenpidelupahakemuksia.

Marjalan jatkotyöt

Frans Wärn ja Matti Taina edustavat yhdistystä valittujen urakoitsijoiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Kattoremonttia koskeva tarkentava urakkaneuvottelu pidetään 23.11. Ikkunoiden vaihto on käynnistymässä 26.11.

Rauni kertoi, että työryhmät jatkavat töitään. Hallitus edellytti, että työryhmien esitykset valmistuvat 2019 vuosikokoukseen mennessä.

Sauna

Hallitus päätti, että saunan alakerran varastotilasta tehdään jäsenistölle ja yhdistykselle askartelu- ja korjaustila, jossa voidaan tehdä erilaisia pienimuotoisia korjaus-, kunnostus- ja valmistustöitä. Saunan alakerta siivotaan, maalataan ja tilan valaistus uusitaan. Kustannukset katetaan kunnossapidon momentilta. Hallitus totesi myös, että saunavastaavaa on aina informoitava saunaa koskevista töistä ja muutoksista.

Hallitus päätti, että saunatoimikunta voi järjestää yksityissaunan myös saunan normaalin lämmityskauden ulkopuolella, hintaan 200 euroa. Saunaa ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen, ja sitä saavat lämmittää vain ne saunatoimikunnan jäsenet, jotka ovat saaneet saunan lämmittämisestä perehdytyksen.

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
  • Vuoden 2019 suunnittelu on vauhdissa. Roihuvuori-seuran kanssa on tulossa yhteispalaveri lähialueyhteistyöstä
 • ympäristötoimikunta
  • Ei raportoitavaa
 • huolto- ja rakennustoimikunta
  • Pääportin sillan tekniikkakoteloinnin irronnut kansi on korjattu ja porttien lukot uusittu, lukuun ottamatta metsäportin henkilökulkuporttia, jonka lukko vaihdetaan keväällä.
  • Leo ilmoitti, että kuljetuskärryt laitetaan säilöön roskakatoksiin talven ajaksi ennen lumien tuloa – marraskuun aikana (Leo Pusa hoitaa).

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • SSPL etsii uusia alennuskohteita lähiseudun alan myymälöistä

Löydetty avainlätkä

Loukuttajat löytäneet Tulisuontien portin luota värillisen kulkulätkän, nro 0381. Jos kulkulätkä on tuttu, ota yhteyttä. Kuvan kassakaappi ei liity tapauksheen.

 

Alueella kutsumattomia vieraita

Siirtolapuutarhan alueella on nähty liikkuvan kaksi ihmistä, jotka kulkevat aitojen yli, eivät siis vahingossa. Katsokaa ympärillenne ja naapureidenkin mökkejä, kun vierailette omallanne. Kaikki havainnot liikuskelijoista ovat tervetulleita mutta älkää riskeeratko itseänne ottamalla lähikuvia.

Alle 10 yötä Marjiksen joulusaunaan!

Jouluna saa liikkua vaikka kuinka kaukana, kunhan muistaa tulla tapaninpäiväksi tuttuun saunaan… Klikkaa kuvaa, näet sauna-ajat kunnon kokoisena tekstinä.

Mustapuro-kävely 29.10.

Talvisesta purevasta säästä huolimatta oli 16 taimenista ja niiden elintavoista kiinnostunutta kokoontunut 29.10. illalla Marjaniemen Siltaportin sillalle. Taimenretken vetäjän Virtavesien hoitoyhdistys ry:n Jouni Simolan saavuttua vähän ennen kuutta paikalle, sai allekirjoittanut aloittaa retken lyhyellä tervetulotoivotuksella. Kerroin Marjaniemen siirtolapuutarhan ja Virtavesien hoitoyhdistyksen viime kesänä alkaneesta yhteistoiminnasta: ”Tulemme tekemään Mustapuron luontoarvot tunnetuiksi ja mietimme yhteisiä kunnostustoimia”. Jounin kerrottua sillan molemmin puolin tänä vuonna tehdyistä kunnostustöistä: pohjan putsauksesta, kutusoran levityksestä ja puron virtauksen nopeuttamisesta, niin, ja itse taimenista, lähdimme tutustumaan monelle tuiki tuntemattoman Mustapuron vesiluonnon saloihin.

Retkeläiset olivat varustautuneet lämpimien vaatteiden ja saappaiden lisäksi tehokkailla taskulampuilla. Huomasin, että oma fikkarini ei valoteholtaan oikein riittänyt puron pinnan alaisen maiseman tarkkailuun. Jounin ”leditykin” valossa avautui huikean kaunis pohjamaisema kivineen, kasveineen ja veden kimaltavine liikkeineen. Mutta missä ne kalat piileksivät, monet kysyivät.

Reittimme kulki ensin sillalta puron alajuoksun suuntaan, missä Jouni osoitti puron pohjalta muutaman hyvän kutusoraikon. Taimen siis todistetusti kutee ja lisääntyy Mustapurossamme – mahtavaa! Sitten lähdimme puron vastavirtaan kohti Marjiksen vieressä olevaa saostusallasta. Kala, huusi pohjaa fikkarillaan haravoiva noin 11-vuotias poika innoissaan. Ensimmäinen kalabongaus oli Jounin tunnistama kolmipiikki, joita näimme vielä neljä lisää. Myös viiksekäs kivennuoliainen lipui pohjaa pitkin. Innostunut jännitys oli käsin kosketeltavissa.

Jouni ohjasi porukan kevyenliikenteen sillalle, joka ylittää Itäväylän ja metroradat. Sillalta käsin nähtiin missä kohtaa Mustapuro virtaa suuren siltarummun kidasta vapauteen. Taimen ei kuulemma vierasta pitkiäkään putkia. Päästyämme Puotinharjun puolelle tuli puro taas maan alta esiin. Noin parin sadan metrin etsimisen jälkeen Jouni ilmoitti hiljaa, että valokeilassa on taimen! Ihmiset kokoontuivat katsomaan. Puron kivistä pohjaa vasten nukkui noin 20 senttinen kaksi vuotias nuori taimen. Minulle ja varmaan myös suurimmalle osalle se oli ”elis”, eli elämän ensimmäinen havainto elävästä jalokalasta taimenesta, ja vieläpä Helsingissä. Sulavan kaunis hopeakylkinen tammukka näkyi kirkkaassa vedessä hienosti, sen kyljet olivat kauniiden mustapunaisten pilkkujen kirjomat. Bongasimme vielä kolme pientä ”puropantteria” lisää. Neljä jalosukuista taimenta oli mahtava saldo! Jounin ja muutaman retkeläisen mukaan purossa on nähty viime viikkojen aikana lukuisia mereltä kutemaan tulleita isoja taimenia.

Retkemme oli mieliinpainuva elämys. Tästä täytyy tehdä jokavuotinen tapahtuma – näin voimme edistää Mustapuron arvostuksen lisääntymistä, sen elinvoimaisuuden kehittämistä ja turvaamista. Jos lähipäivinä sataa ja puro saa siitä voimaa, saattavat komeat isot meritaimenet innostua taas kudulle omaan puroonsa, puroon joka on myös meidän marjislaisten oma arvokas virtavesi.

Matti Taina

tuore taimenbongari

 

Muista sulkea portit

Alueemme on kiinni. Portteja ei saa pitää auki. Jos portti jää edes pariksi minuutiksi auki, pahaa-aavistamaton ohikulkija voi luulla pääsevänsä oikaisemaan alueen kautta ja hetken päästä on lukittuna sisään alueelle. Suljetaan portit perässämme, ei aiheuteta turhaa harmia kenellekään.

10.10.2018 hallituksessa päätettyä

Toimihenkilöt

Tommi Ahtonen ilmoitti jättävänsä sihteerin tehtävät. Matti Taina hoitaa sihteerin tehtäviä vuosikokoukseen asti.

Jatkettiin toimenkuvien ja niihin liittyvien vastuiden läpikäyntiä, vuorossa olivat sihteeri, jäsensihteeri ja tiedottaja.

Hallitus keskusteli uudesta jäsenrekisteristä, Yhdistysavain.fi, joka on hyvin joustava ja käyttäjäystävällinen, mm. jäsen voi itse päivittää omat tietonsa. Asiaa selvittävät Frans ja Arto. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Ilmoitusasiat

Vedet on suljettu 5.10. Jätekatokset on tyhjennetty ja jäteastiat on pesty 8.10.

Metsästysseuran kaniiniloukutus ei ole vielä käynnistynyt, mutta ilmojen kylmetessä toiminta alkaa.

Omenalavat ovat tänä vuonna tulleet todella kalliiksi. Etsitään yhdessä ensi vuonna vaihtoehtoisia tapoja omenakuormasta selviytymiseen.

Jäsenasiat

Yksi omistajanmuutos.

Talousasiat

Käytiin läpi taloustilanne.

Taimi ja Eeva valmistavat seuraavaan kokoukseen ehdotuksen toimihenkilöiden palkkioiden jakautumisesta. Vuosikokous on hyväksynyt tietyn kokonaissumman palkkioihin.

Toimenpideluvat

Hyväksyttiin tullut toimenpidelupahakemus.

Syyskokouksen antamat evästykset

Syyskokous pidettiin 24.9. klo 18.

Jäsenistö kannatti Marjalan kunnostamista ja antoi laajassa keskustelussa tukensa hallituksen ja työryhmien toimille ja esitetyt suunnitelmat saivat laajaa kannatusta.

Marjala-työryhmät käyvät läpi hyväksyttyjä ja esitettyjä uudistuksia ja priorisoivat ne; on toteutettava, on hyvä tehdä ja voidaan tehdä, jos rahat riittävät. Hallitus päättää työryhmien esittelystä (Frans ja Rauni) kaikki hankinnat ja urakkatarjoukset ja seuraa kokonaistilannetta, jotta pysytään määrärahojen puitteissa. Hallituksen puheenjohtaja päättää asian ottamisesta kokouksen tai sähköpostikokouksen asialistalle.

Rakennusvalvontavirastolta selvitetään / haetaan pysyvää lupaa Marjalassa pidettäviin tilaisuuksiin, jossa on määritelty tilassa kerrallaan olevien henkilöiden suurin sallittu lukumäärä (Arto ja Taisto).

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
  • Vuoden 2019 suunnittelu alkaa 29.10.
 • ympäristötoimikunta
  • Ei raportoitavaa
 • huoltotoimikunta
  • Viimeisin sauna 29.9. ja seuraava Tapaninpäivän sauna.
  • Sähköt luettu 8.10.
 • rakennustoimikunta
  • Sillan vieressä olevan huoltokanaalin suojavaneri on irronnut. Puistovastaava Päivi Apajalahden ilmoituksen mukaan ko. kohde kuuluu yhdistyksen vastuulle. Yhdistys korjaa / korjauttaa (Leo).

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • Rauni esitteli aluejärjestön asioita laajasti, mm. kaikki siirtolapuutarhat on kutsuttu kaupungin tapaamiseen, jossa mm. annetaan palautetta siitä, miten kaupungin lupaamat toimenpiteet ovat edistyneet. Kuultiin myös siirtolapuutarhatyöryhmän työstä.

Muut asiat

Kesällä toteutettu uusi katselmuskäytäntö herätti paljon keskustelua ja hallitus totesi, että sitä on kehitettävä ja päätti palata asiaan ennen seuraavaa katselmuskautta.

 

Kaupungin rakentamisohje päivitetty

Helsinki on päivittänyt Siirtolapuutarhoissa rakentaminen -ohjeen. Tämä on perusohje, jota eri siirtolapuutarhat päivittävät omilla ohjeillaan.

Uusittu ohje on näkyvissä nettisivuilla kohdassa Ohjeet…Rakentaminen.

Vedet suljettu pe 5.10.

Talven ajan vettä saa Huoltiksen invavessasta.

 

 

21.9.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

Porttien sulkemisissa ollut sekaannuksia talkoovuorojen vaihdon vuoksi. Portteja saa sulkea itsekin, jos huomaa portin olevan auki.

Jäsenasiat

Käsiteltiin kuukauden aikana syntyneet kaupat. Hyväksyttiin anottu perhejäsenyys.

Talousasiat

Käytiin läpi taloustilanne sekä budjetin toteutuminen elokuun lopun tilanteen mukaan. Listattiin ehdotuksia talouden seurannan kehittämiseen, esimerkiksi kassavirtaennusteita, jotta voidaan varautua mahdollisiin pikaisiin korjauksiin.

Käytiin läpi myös tilintarkastuksen osavuosikertomus.

Perusavaimen hinta nostetaan kymmeneen euroon.

Toimenpideluvat

Ei uusia toimenpidelupia. Päätettiin, että toimenpidelupien arkistointi pidetään paperisena, ei skannata kaikkia lupia.

Toimisto järjestetään niin, että säilytys onnistuu.

Syyskokouksen valmistelu

Syyskokous pidetään 24.9. klo 18.

Taimi käsittelee sovitus yleisasiat. Talkoolaisasiat ovat hoidossa.

Sovittuja esityksiä ovat Marjala-projektin tilannekatsaus (Frans + mahdollisesti työryhmien edustajat), kaavatilannekatsaus (Arto), Marjaniemen värit (Matti), isännöinnin ym. tulevaisuus (Matti).

Päätettiin ehdottaa syyskokoukselle ylimääräisen lainanlyhennyksen tekemistä ja kerättävän rahan pitämistä 100 eurossa seuraavat vuodet.

Jäsenistölle tiedotetaan myös, että ensi vuonna on tarvetta moneen vastuutehtävään.

Virheellisen pysäköinnin valvonta

Päätettiin ottaa kaikkien hallituksen jäsenten käyttöön Huomautus pysäköintivirheestä – lappu.

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
  • Tehdään suunnitelmat ajoissa, tavoite lyödä ohjelma ja teemat lukkoon tämän vuoden puolella
 • ympäristötoimikunta
  • Kirjeet lähetetty muutamalle ongelmamökille. Osa ottanut yhteyttä
 • huoltotoimikunta
  • saunan puutilanne heikko
  • ei sähköuutisia paitsi myyntiin liittyviä mittarinlukuja
  • omenalavat tulleet tänä syksynä todella kalliiksi, samoin vedenkulutus on moninkertainen viime vuoteen verrattuna
  • viimeinen roskisten tyhjennys 2.10. ja roskikset lukitaan heti sen jälkeen
 • rakennustoimikunta
  • ei uutta

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • Ei uutta

Muut asiat

 • Marjalaa & saunaa ei vuokrata tällä hetkellä kauden ulkopuolella
 • Vedet suljetaan ja verkosto puhalletaan perjantaina 5.10.
 • Yhdistysavain-palvelu/jäsenrekisteri: Frans jatkaa käyttöönoton selvittämistä

Viesti Fiskarsilta: Osallistu kyselyyn!

Vastaa Fiskarsin puutarhatyökalujen lainaamiskyselyyn! Siirtolapuutarhanne osallistui tänä kesänä Fiskarsin järjestämään kokeiluun, jossa palstalaisilla oli mahdollisuus lainata puutarhatyökaluja. Olit lainannut tai et, niin toivoisimme sinun vastaavan kyselyyn, sillä käyttäjien ja kuluttajien palaute on meille arvokasta! Huom. kyselyyn voi siis vastata vaikka ei olisi lainannut työkaluja kertaakaan!

Linkin kyselyyn löydätte alla!

Toivotamme teille hauskaa syksyä ja kiitämme vielä innostuksesta tuotteitamme ja puutarhatyötä kohtaan

Fiskars

https://response.questback.com/fiskars/7rqov82izh

Marjiksella oma Youtube-kanava

Siirtolapuutarhallamme on oma Youtube-kanava- Tilaa ja nauti! Mies videotaiteen takana on Ilkka Loikkanen.

Avaa tämä uutinen, jotta allaoleva linkki toimisi:

https://www.youtube.com/channel/UC0HRBe7-bO0vV5aabw4pukQ