21.02.2019 hallituksessa päätettyä

Marjalan jatkotyöt

Matti Taina esitteli Heikki Kylliäisen laatiman Marjalan vanhan osan kunnostuksen eri osa-alueista saadut hinta-arviot koosteen. Useat tarjoukset ovat vanhentuneet, joten niistä on pyydettävä uudet tarjoukset.

Hallitus keskusteli perusteellisesti määrärahan riittävyydestä ja kunnostuskohteista, ja rajasi kunnostuskohteita niiden tärkeyden mukaan ja ottaen huomioon käytettävissä olevan määrärahan.

Hallitus viittasi kokouksessaan 1/2019 30.1.2019 tehtyyn priorisointiin ja päätti seuraavista lisäpriorisoinneista ja toimista:

 1. Vanhan pääoven syvennyksen poistoa ei tehdä mutta vanhat ovet uusitaan.
 2. Kahvilan ovea ei siirretä eikä sitä vaihdeta leveämpään oveen.
 3. Lisäpriorisoinnit, kunnostukseen käytettävissä oleva määräraha ja kunnostuksen kokonaistilanne käydään läpi sisä- ja ulkotyöryhmien vetäjien kanssa pidettävässä yhteiskokouksessa, tavoitteena laatia yhteinen tilanneselvitys ja päätösesitys vuosikokoukselle.
 4. Hallitus antoi Heikki Kylliäiselle tehtäväksi pyytää päivitetyt tarjoukset ja laatia töistä koosteen hinta-arvioineen mahdollisimman pian.

Talousasiat

Käytiin läpi ja hyväksyttiin talousarvio, joka esitetään vahvistettavaksi vuosikokouksessa. Siinä esitetään vesi- ja sähkömaksujen ja jäsenmaksun korottamista kustannusten nousun vuoksi. Uutena maksuna esitetään yleisten alueiden hoitomaksua (100 euroa/mökkikunta/vuosi) yhdistyksen hoitovelvoitteiden rahoittamiseksi. Tulo- ja menoarvioehdotuksen tuotto-/kulujäämä osoittaa 16 407,29 euroa miinusta.

Hyväksyttiin aloite, että toimikuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 15 €/kokous 7.4.2019 alkaen. Kokouksista on laadittava pöytäkirjat ja hallitus päättää toimikuntien koosta ja nimeää jäsenet.

Hallitus päätti puheenjohtajan ja taloudenhoitajan esityksestä ulkoistaa yhdistyksen kirjanpidon ja eriyttää sen taloudenhoitajan tehtäväkokonaisuudesta.

Talkoiden kehittäminen

Pienryhmä on selvittänyt talkoovelvoitteen verotusseuraamuksia. Päätettiin, että järjestetään täysin vapaaehtoisia talkoita, jotka kohdistuvat mm. yleisten alueiden hoitotöihin. Luovutaan esitetystä huoltotyön teettämisestä ja 100 euron huoltomaksun palautuksesta.

Muut vuosikokouksen valmisteluasiat

Hallitus hyväksyi vuosikokousasiakirjan asialistaan, toimintakertomukseen ja toimintasuunnitelmaan tehtyjen muutosten, korjausten ja lisäysten jälkeen.

Hallitus hyväksyi yhdistyksen uudet järjestyssäännöt, niihin tehtyjen muutosten jälkeen, ja päätti esittää ne vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Toimikunnat

Hallitus päätti toimikuntalaitoksen tehtävistä ja niiden jaosta sekä toimihenkilöistä ja työvaliokunnan perustamisesta esityksen mukaan.

Tulevaan MarjisINFOon yritetään saada mainoksia. Päätettiin mainoshinnoista.

Marjalan kioskin luukkuun on asennettu lämpöeriste. Keittiön huippuimuri oli kytketty päälle.

 

Päätettiin saunan hormin korjaamisesta.

 

Ympäristöryhmä on päivittänyt katselmuslomakkeet. Toukokuussa on tulossa kompostointiluento.

Yhdistyksen toimikunnat

Oheisessa muistiossa on kuvattu Marjaniemen siirtolapuutarhan toimikunnat, niiden tehtävät ja vastuuhenkilöt

Toimikuntalaitos 21.2.2019

30.01.2019 hallituksessa päätettyä

 

Talousasiat

Taloudenhoitaja esitti hallitukselle, että yhdistys luopuu käteisen rahan käsittelystä ja siirtyy pankkikorttimaksamiseen kaikessa yhdistyksen toiminnassa. Perusteluna hän mainitsi käteisen rahan käsittelykustannukset, turvamiesjärjestelyt ja työmäärän. Yhdistyksen tilintarkastaja pitää lausunnossaan muutosta hyvänä.

Hallitus päätti, että yhdistys siirtyy 1.5.2019 alkaen käyttämään kaikessa maksuliikenteessään ainoastaan pankkikorttia. Ennen sitä on varmistettava, että korttimaksulaitteita on riittävä määrä. Eeva hankkii niitä tarvittaessa lisää.

Taloudenhoitaja esitteli hallitukselle tuloslaskelman, taseen ja vertailulaskelman.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen ja allekirjoitti sen.

Talkoiden kehittäminen

Hallitus päätti puheenjohtajiston ja taloudenhoitajan esityksestä seuraavaa:

 1. Vanha talkootyökäytäntö lakkautetaan. Tilalle tulee jokaista mökkikuntaa koskeva vuosittainen noin 100 euron huoltomaksu. Huoltomaksu palautetaan mökkikunnalle, kun se on suorittanut yhdistyksen järjestämän vähintään viisi tuntia kestävän huoltovelvoitteen.
 2. Maksun palautusta koskevat mahdolliset veroseuraamukset selvitetään veroviranomaisilta ja asiantuntijoilta.
 3. Mikäli uudesta menettelystä ei seuraa tuloveroseuraamuksia, viedään hallituksen esitys 6.4.2019 pidettävän vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Hallitus perusti toimenpideryhmän, jonka tehtävänä on selvittää muutokseen liittyvät käytännön asiat ja toimenpiteet 17.2.2019 mennessä. Työryhmään nimettiin: Eeva Rintala, Heikki Niemi ja Matti Taina.

Ilmoitusasiat ja muut asiat

Mustapuron ylittävän sillan vesijohto oli jäätynyt viikolla neljä. Sähkövastaava kävi lisäämässä vastusten tehoa, jolloin tukos suli pois.

Sauna: Työtila on maalattu. Risto Kivelä tekee sähkötyöt lähiviikkoina.

Arto luo Facebook-sivuille avauksen, johon halukkaat voivat liittää mainoksia, kuten fyysiselle ilmoitustaululle. MarjisInfo-lehdessä voi mainostaa määritellyssä maksullisessa mainostilassa. Arto sai tehtäväksi laatia hallitukselle esityksen mainosilmoitusten hinnoittelusta.

Jo perinteeksi muodostuva jurttasauna on kuumana keinukentällä 9.3. klo 12-15. Yhdistyksen yhdyshenkilönä Stoaan päin toimii Leo Pusa.

Marjis 2030 -työryhmä ei ole saanut vastauksia kaupungilta siihen, miten edetään suojelumerkinnän kanssa. Ehdotus: Vuosikokoukseen esitys, että hallitus voi ryhtyä toimiin kuntalaisaloitteen valmistelemiseksi ja valmiista aloitteesta tehdään päätös syyskokouksessa 2019. Hallitus päätti yksimielisesti toimia ehdotuksen mukaisesti.

Taidenäyttelylle ei ole enää järjestäjää. Järjestäjää voisi kuuluttaa vuosikokousmateriaalissa ja itse kokouksessa. Hallitus päätti kuuluttaa.

Arto esitti vuosikokoukseen väliajan nakkimukitarjoilua. Tätä ei tällä kertaa katsottu mahdolliseksi.

Arto esitti, että uusien järjestyssääntöjen yhteydessä uusitaan porteilla olevat vanhat ankeat kyltit ”Asiaton oleskelu edesvastuun ja pykälän 13b nojalla kielletty”, uusilla kylteillä: ”Marjaniemen siirtolapuutarha-alue on avoinna touko-syyskuussa klo 7-22. Tervetuloa! Muistathan, että mökkien pihat ovat yksityisaluetta.”

Hallitus päätti uudistaa kyltit esityksen mukaisesti. Leo Pusa tilaa uudet kyltit mahdollisimman pian.

Tanssila ei pidä tulevana kesänä leiriä Marjiksessa. Onko Tanssilan leiri mahdollista korvata jollain muulla? Asiaa on tiedusteltu Roihuvuori-Seuralta.

Vaikean lumitilanteen vuoksi hallitus päätti tilata pääportin pysäköintialueen ja Omenatien sekä Metsäportin ja Marjalan välisen tien aurauksen alueella tehtävien korjaustöiden ja mökkiläisten käyntien mahdollistamiseksi. Tarvittaessa auraus tehdään uudestaan. Leo hoitaa tilauksen

Katuvalot on kytketty pois päältä 8.12.2018. Sillan tehostettu lisälämmitys on päällä vesiputkien jäätymisen estämiseksi. Vesi- ja viemäriputkien lämmityksen ohjaus on uusittu tammikuussa 2019.

Toimenpideluvat

Ei anottuja lupia.

Hallitus päätti, että toimenpidelupa-asiakirjoissa tulee aina olla kuittaukset kaikista tarkastuksista, ja että asiakirjoja tehdään kaksi kappaletta, toinen vuokramiehelle ja toinen yhdistykselle. Tästä vastaa nykyinen rakennusvastaava Leo Pusa

Marjalan jatkotyöt

Ulkotyöryhmän vetäjä Aarne Riikonen esitteli hallitukselle Marjalan vanhan osan tilanteen: Ikkunat on pääosin vaihdettu ja katto- ja räystästyöt ovat räystäiden, otsalautojen ja sadevesikourujen osalta pian valmiit. Katon huoltotyöt, saumojen puhdistus, katon maalaus ja ruuvien vaihto, tehdään kesällä 2019

Ilmanvaihto venttiilit (4 kpl) on tehty. Lattian kosteusmittaukset tehtiin joulukuussa ja uusintamittaukset tehdään keväällä, kun sisälämpötila on vähintään 15 astetta.

Esitykset: Ulkoseiniin asennetaan valmiiksi rapatut levyt. Vaihtoehto on selvästi halvempi, kuin jos seinät korjataan ja maalataan. Ulkoalueella tehdään kaadot seinistä poispäin ja seinän viereen tehdään salaoja sepelillä. Takapiha tasoitetaan ja päällystetään kivituhkalla.

Käytiin läpi myös sähkösuunnittelutarjoukset ja taloustilanne.

Esitykset kuultuaan hallitus päätti seuraavaa:

Ulkopuolisia töitä saa tilata vain hallituksen tai puheenjohtajan luvalla, ellei työryhmän vetäjälle ole annettu erikseen lupaa tilata ennalta määriteltyä työtä.

Hallitus päätti, ettei kosteusteknisesti ja taloudellisesti ole järkevää asentaa lattiaan uutta koolattua lattiarakennetta. Lattian laattapinta voidaan kunnostaa esim. PU-käsittelyllä.

Hallitus päätti tilata sähkösuunnittelun ja sähköpiirustukset. Hallitus päätti myös mitata ikkunat uudelleen.

Hallitus valtuutti Riikosen pyytämään sähkötöistä urakkatarjouksia ja Heikki Kylliäisen pyytämään sisätilojen maalauksesta urakkatarjouksia.

Lopuksi hallitus linjasi Marjalan vanhan osan kunnostusten tärkeysjärjestyksen:

Ikkunat, ulkokatto ja räystäät, sisätilat ja -lattia ja etuterassi. Kioskin luukku päätettiin teettää. Lisämietintää ja hintatietoja tarvitaan uusien ovien osalta. Uusi takaseinän ovi jää tulevaisuudessa toteutettavaksi.

Vuosikokouksen valmistelu

Kokous pidetään lauantaina 6.4.2019 klo 13 Vartiokylän työväentalolla. Jaettiin vastuut vuosikokousaineiston, toimintasuunnitelman, talousarvion ja muiden vuosikokousjärjestelyjen osalta.

Toimikuntien uudistaminen ja selkeyttäminen

Puheenjohtajiston esitys:

 1. Perustetaan uusi Tekninen toimikunta, johon yhdistetään Rakennus- ja Huoltotoimikunnat. Samalla uuden toimikunnan vetäjän nimike muutetaan yhdistyksen isännöitsijäksi (isännöitsijä) ja isäntä nimike poistuu käytöstä.
 2. Perustetaan uusi Marjala-toimikunta.
 3. Talkootoimikunta lakkautetaan. Talkoiden järjestäminen jyvitetään kullekin toimikunnalle, niiden oman toimialan mukaisesti.
 4. Kulttuuri- ja Ympäristötoimikunnat jatkavat.
 5. Toimikuntien tehtävät ja vastuut päivitetään.
 6. Toimihenkilöiden tehtävät päivitetään vastaamaan uuden toimikuntalaitoksen vaatimuksia.
 7. Perustetaan hallituksen jäsenistä ja toimikuntien vetäjistä työvaliokunta, jonka tehtävänä on päivittää ja jakaa yhdistyksen ja hallituksen vastuulla olevat tehtävät uuden toimikuntalaitoksen toimikunnille mahdollisimman pian.

 

Hallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Uusi toimikuntalaitos astuu voimaan 1.2.2019. Jäsenistöä tiedotetaan uudistuksesta ja toimihenkilömuutoksista.

Hallitus perusti pienryhmän, johon nimettiin Rauni Söderlund pj, Leo Pusa, Tuija Lujanen-Lampi, Heikki Kylliäinen ja Matti Taina. Ryhmän tehtävänä on päivittää ja jakaa yhdistyksen ja hallituksen vastuulla olevat tehtävät uuden toimikuntalaitoksen toimikunnille 17.2.2019 mennessä.

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • Kansainvälisen liiton Study Sessions 2020 järjestetään ensi vuoden elokuussa Helsingissä

22.11.2018 hallituksessa päätettyä

Toimihenkilöt

Hallitus hioo toimenkuvia vastaamaan nykyisiä tarpeita. Tällä kertaa käytiin läpi tietotekniikkavastaavan, taloudenhoitajan ja kirjanpitäjän toimenkuvat.

Tietotekniikkaavastaavan nykyisten tehtävien lisäksi hän vastaa jatkossa myös digitaalisten tietojen tallentamisesta, ohjelmistojen hankinnasta, tietoteknisen ympäristön kehittämisestä ja yhdistyksen tulostimien ylläpidosta.

Frans Wärn ottaa yhteyttä Heikki Valtoseen ja keskustelee digitaalisessa muodossa lähetettävistä televisiolähetyksistä, koska analogiset tv-lähetykset ovat päättymässä vuoden 2020 jälkeen. Yhdistyksen on hyvä varautua ko. muutokseen ja selvittää tarvittavat toimenpiteet ja jäsenten tiedottaminen.

Kerhoisäntä Juha Keränen vastaa jatkossa yhdistyksen av-laitteista ja videotykistä sekä niiden käytön perehdytyksestä. Arto Härkönen antaa Juhalle laitteiden perehdytyskoulutuksen ennen Marjalan seuraavan kauden alkua.

Ilmoitusasiat

Kaniinien ja rusakoiden metsästys alkoi 2.10. ja kaniinien loukutuspyynti 2.11.

Alueella on saatu kiinni yksi ulkopuolinen, joka tavattiin heittelemästä tavaroita mökin seinään. Poliisi haki.

Kaupungin toimeksiannosta Sitowise Oy:n henkilöt suorittivat lokakuun lopussa hulevesiin liittyvää kartoitusta siirtolapuutarhan alueella.

Jäsenasiat

Yksi omistajanmuutos. Yritetään edelleen muistuttaa jäsenistöä siitä, että kuolinpesä ei voi olla yhdistyksen jäsenenä. Ensimmäinen artikkeli asiasta oli kevään MarjisINFOssa.

Talousasiat

Käytiin läpi taloustilanne ja päätettiin toimihenkilöiden palkkioista. Tietotekniikkavastaavan vuosipalkkioksi päätettiin 400 euroa ja jäsensihteerin 250 euroa. Muuten vuosikokouksen päättämä palkkiomäärä jaettiin edellisten vuosien suhteessa.

Toimenpideluvat

Ei uusia toimenpidelupahakemuksia.

Marjalan jatkotyöt

Frans Wärn ja Matti Taina edustavat yhdistystä valittujen urakoitsijoiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Kattoremonttia koskeva tarkentava urakkaneuvottelu pidetään 23.11. Ikkunoiden vaihto on käynnistymässä 26.11.

Rauni kertoi, että työryhmät jatkavat töitään. Hallitus edellytti, että työryhmien esitykset valmistuvat 2019 vuosikokoukseen mennessä.

Sauna

Hallitus päätti, että saunan alakerran varastotilasta tehdään jäsenistölle ja yhdistykselle askartelu- ja korjaustila, jossa voidaan tehdä erilaisia pienimuotoisia korjaus-, kunnostus- ja valmistustöitä. Saunan alakerta siivotaan, maalataan ja tilan valaistus uusitaan. Kustannukset katetaan kunnossapidon momentilta. Hallitus totesi myös, että saunavastaavaa on aina informoitava saunaa koskevista töistä ja muutoksista.

Hallitus päätti, että saunatoimikunta voi järjestää yksityissaunan myös saunan normaalin lämmityskauden ulkopuolella, hintaan 200 euroa. Saunaa ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen, ja sitä saavat lämmittää vain ne saunatoimikunnan jäsenet, jotka ovat saaneet saunan lämmittämisestä perehdytyksen.

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
  • Vuoden 2019 suunnittelu on vauhdissa. Roihuvuori-seuran kanssa on tulossa yhteispalaveri lähialueyhteistyöstä
 • ympäristötoimikunta
  • Ei raportoitavaa
 • huolto- ja rakennustoimikunta
  • Pääportin sillan tekniikkakoteloinnin irronnut kansi on korjattu ja porttien lukot uusittu, lukuun ottamatta metsäportin henkilökulkuporttia, jonka lukko vaihdetaan keväällä.
  • Leo ilmoitti, että kuljetuskärryt laitetaan säilöön roskakatoksiin talven ajaksi ennen lumien tuloa – marraskuun aikana (Leo Pusa hoitaa).

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • SSPL etsii uusia alennuskohteita lähiseudun alan myymälöistä

10.10.2018 hallituksessa päätettyä

Toimihenkilöt

Tommi Ahtonen ilmoitti jättävänsä sihteerin tehtävät. Matti Taina hoitaa sihteerin tehtäviä vuosikokoukseen asti.

Jatkettiin toimenkuvien ja niihin liittyvien vastuiden läpikäyntiä, vuorossa olivat sihteeri, jäsensihteeri ja tiedottaja.

Hallitus keskusteli uudesta jäsenrekisteristä, Yhdistysavain.fi, joka on hyvin joustava ja käyttäjäystävällinen, mm. jäsen voi itse päivittää omat tietonsa. Asiaa selvittävät Frans ja Arto. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Ilmoitusasiat

Vedet on suljettu 5.10. Jätekatokset on tyhjennetty ja jäteastiat on pesty 8.10.

Metsästysseuran kaniiniloukutus ei ole vielä käynnistynyt, mutta ilmojen kylmetessä toiminta alkaa.

Omenalavat ovat tänä vuonna tulleet todella kalliiksi. Etsitään yhdessä ensi vuonna vaihtoehtoisia tapoja omenakuormasta selviytymiseen.

Jäsenasiat

Yksi omistajanmuutos.

Talousasiat

Käytiin läpi taloustilanne.

Taimi ja Eeva valmistavat seuraavaan kokoukseen ehdotuksen toimihenkilöiden palkkioiden jakautumisesta. Vuosikokous on hyväksynyt tietyn kokonaissumman palkkioihin.

Toimenpideluvat

Hyväksyttiin tullut toimenpidelupahakemus.

Syyskokouksen antamat evästykset

Syyskokous pidettiin 24.9. klo 18.

Jäsenistö kannatti Marjalan kunnostamista ja antoi laajassa keskustelussa tukensa hallituksen ja työryhmien toimille ja esitetyt suunnitelmat saivat laajaa kannatusta.

Marjala-työryhmät käyvät läpi hyväksyttyjä ja esitettyjä uudistuksia ja priorisoivat ne; on toteutettava, on hyvä tehdä ja voidaan tehdä, jos rahat riittävät. Hallitus päättää työryhmien esittelystä (Frans ja Rauni) kaikki hankinnat ja urakkatarjoukset ja seuraa kokonaistilannetta, jotta pysytään määrärahojen puitteissa. Hallituksen puheenjohtaja päättää asian ottamisesta kokouksen tai sähköpostikokouksen asialistalle.

Rakennusvalvontavirastolta selvitetään / haetaan pysyvää lupaa Marjalassa pidettäviin tilaisuuksiin, jossa on määritelty tilassa kerrallaan olevien henkilöiden suurin sallittu lukumäärä (Arto ja Taisto).

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
  • Vuoden 2019 suunnittelu alkaa 29.10.
 • ympäristötoimikunta
  • Ei raportoitavaa
 • huoltotoimikunta
  • Viimeisin sauna 29.9. ja seuraava Tapaninpäivän sauna.
  • Sähköt luettu 8.10.
 • rakennustoimikunta
  • Sillan vieressä olevan huoltokanaalin suojavaneri on irronnut. Puistovastaava Päivi Apajalahden ilmoituksen mukaan ko. kohde kuuluu yhdistyksen vastuulle. Yhdistys korjaa / korjauttaa (Leo).

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • Rauni esitteli aluejärjestön asioita laajasti, mm. kaikki siirtolapuutarhat on kutsuttu kaupungin tapaamiseen, jossa mm. annetaan palautetta siitä, miten kaupungin lupaamat toimenpiteet ovat edistyneet. Kuultiin myös siirtolapuutarhatyöryhmän työstä.

Muut asiat

Kesällä toteutettu uusi katselmuskäytäntö herätti paljon keskustelua ja hallitus totesi, että sitä on kehitettävä ja päätti palata asiaan ennen seuraavaa katselmuskautta.

 

21.9.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

Porttien sulkemisissa ollut sekaannuksia talkoovuorojen vaihdon vuoksi. Portteja saa sulkea itsekin, jos huomaa portin olevan auki.

Jäsenasiat

Käsiteltiin kuukauden aikana syntyneet kaupat. Hyväksyttiin anottu perhejäsenyys.

Talousasiat

Käytiin läpi taloustilanne sekä budjetin toteutuminen elokuun lopun tilanteen mukaan. Listattiin ehdotuksia talouden seurannan kehittämiseen, esimerkiksi kassavirtaennusteita, jotta voidaan varautua mahdollisiin pikaisiin korjauksiin.

Käytiin läpi myös tilintarkastuksen osavuosikertomus.

Perusavaimen hinta nostetaan kymmeneen euroon.

Toimenpideluvat

Ei uusia toimenpidelupia. Päätettiin, että toimenpidelupien arkistointi pidetään paperisena, ei skannata kaikkia lupia.

Toimisto järjestetään niin, että säilytys onnistuu.

Syyskokouksen valmistelu

Syyskokous pidetään 24.9. klo 18.

Taimi käsittelee sovitus yleisasiat. Talkoolaisasiat ovat hoidossa.

Sovittuja esityksiä ovat Marjala-projektin tilannekatsaus (Frans + mahdollisesti työryhmien edustajat), kaavatilannekatsaus (Arto), Marjaniemen värit (Matti), isännöinnin ym. tulevaisuus (Matti).

Päätettiin ehdottaa syyskokoukselle ylimääräisen lainanlyhennyksen tekemistä ja kerättävän rahan pitämistä 100 eurossa seuraavat vuodet.

Jäsenistölle tiedotetaan myös, että ensi vuonna on tarvetta moneen vastuutehtävään.

Virheellisen pysäköinnin valvonta

Päätettiin ottaa kaikkien hallituksen jäsenten käyttöön Huomautus pysäköintivirheestä – lappu.

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
  • Tehdään suunnitelmat ajoissa, tavoite lyödä ohjelma ja teemat lukkoon tämän vuoden puolella
 • ympäristötoimikunta
  • Kirjeet lähetetty muutamalle ongelmamökille. Osa ottanut yhteyttä
 • huoltotoimikunta
  • saunan puutilanne heikko
  • ei sähköuutisia paitsi myyntiin liittyviä mittarinlukuja
  • omenalavat tulleet tänä syksynä todella kalliiksi, samoin vedenkulutus on moninkertainen viime vuoteen verrattuna
  • viimeinen roskisten tyhjennys 2.10. ja roskikset lukitaan heti sen jälkeen
 • rakennustoimikunta
  • ei uutta

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • Ei uutta

Muut asiat

 • Marjalaa & saunaa ei vuokrata tällä hetkellä kauden ulkopuolella
 • Vedet suljetaan ja verkosto puhalletaan perjantaina 5.10.
 • Yhdistysavain-palvelu/jäsenrekisteri: Frans jatkaa käyttöönoton selvittämistä

20.8.2018 hallituksessa päätettyä

Hallintokirjan uudistaminen

Käytiin läpi aiemmin tänä vuonna tehty hallintokirjan uudistusesityksestä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastuut. Toiminnasta vastuu on hallituksella mutta hallituksen jäsenten ei pidä itse tehdä kaikkea. Uudistusesitykseen kirjataan tarkemmin pakolliset ja muut tehtävät.

Päätettiin, että nykyiset vastuuhenkilöt käyvät läpi näillä evästyksillä ehdotuksen omalta osaltaan ja peilaavat käytännön työhönsä.

Keskusteltiin myös tulevasta tarpeesta ulkoistaa tiettyjä toimintoja. Asiasta valmistellaan puheenvuoro syyskokoukseen.

Keskusteltiin ideasta ottaa käyttöön uusien yhdistysten jäsenten ilta

Ilmoitusasiat

 • Mustapuroon tulleesta mönjästä tehty rikosilmoitus poliisille ja ympäristökeskukselle
 • Syksyn MarjisINFOn aineistopäivä 31.8.
 • Ensi kaudeksi yritetään etsiä sellainen sähköinen kalenteri, johon pääsevät kaikki katsomaan, esim. Marjala-varaukset
 • Avainsäiliö: on selvitetty pelastuslaitoksen kantaa ja päätös on, että toistaiseksi ei hankita
 • Hallitukselta on kysytty parkkipaikkojen raivaamisesta. Pysäköintipaikat ovat kaupungin vastuulla. Tässä kokouksessa ei tehty vielä päätöstä, kuinka asiassa edetään kaupungin kanssa.
 • Omenalavat: Keinukentälle tuodaan toinen lava, johon voi viedä pudokkaita. Lavasta vastaa Helsingin palolaitoksen metsästysseura, joka toimittaa omenat metsäneläimille.  Metsästysseura tulee myös syksyllä metsästämään kaneja
 • 12.9. kokous kaupungin edustajien kanssa kaavoituksesta

Jäsenasiat

Käytiin läpi toteutuneet omistajavaihdokset.

Talousasiat

Talkooasioista ei ole tulossa muutoksia. Festivaalien ym. talkookeskustelu koskee voittoa tavoittelevia organisaatioita ja heidän rahanansaitsemiskeinoja.

Päätettiin, että vanhat tuolit tullaan myymään viiden euron kappalehintaan. Rauni hoitaa myynnin käytännön järjestelyt.

Marjalan jatkosuunnitelmat

Frans esitteli Marjala-kyselyn tulokset. Marjalan sisä- ja ulkotyöryhmät on miehitetty ja työryhmät ovat hyvässä vauhdissa. Kahvilan aukioloaikojen laajentamisessa vastaajien näkökannat menivät ristiin.

Kyselyn vastaamisprosentti oli matala. Laajempaa näkökulmaa haetaan syyskokouksessa.

Syyskokouksen valmistelu

Syyskokous pidetään 24.9. klo 18.

Kokouskutsuun otettavia asioita:

 • Marjalan mahdollinen vuokraus ulkopuolisille
 • Kaavoitustilanne
 • Marjalan kehittämiseen liittyvät asiat
 • Marjalan laajentamista varten otetun lainan ylimääräinen lyhentäminen
 • Alueeseen liittyvien töiden mahdollinen ulkoistaminen

Marjalan kehittämisen tilanne

Työryhmät ovat edenneet hyvin ja sekä kattokorjaustyön että ikkunatyön suunnitellut työt on kilpailutettu. Päätettiin kattokorjaustyön ja ikkunatyön tilaamisesta. Frans toimii työn valvonnassa hallituksen edustajana.

Katselmusten jatkotoimet

Keskusteltiin ongelmatonteista. Toimenpiteet vahvistetaan vielä juristilla ja ehdotus toimenpiteiksi käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
  • Näytelmä myi hyvin, yli 250 lippua, palaute on ollut positiivista
  • Monet tapahtumat ovat keränneet sangen vähän osallistujia. Ensi vuodeksi osasta tapahtumia voidaan luopua tai niihin voidaan etsiä yhteistyökuvioita esim. Roihuvuori-seuran kanssa
  • Marjis 2030 -projekti on tehnyt haastattelupohjat mutta koehaastatteluja ei ole vielä tehty. 12.9. tavataan itäisen alueen kaavoitusjohtoa yhdessä hallituksen edustajien kanssa
  • Perustetaan luku/kirjoittajapiiri, kun löytyy vetäjä
 • ympäristötoimikunta
  • keskusteltiin katselmuksista
 • huoltotoimikunta
  • Katujakokaappeihin lisätty pistorasioita
  • Tulisuontien naisten vessan valaisin vaihdettu
  • Katuvalolamppuja vaihdettu
 • rakennustoimikunta
  • ei uutta

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • Työvaliokunnan kokous pidettiin Marjaniemessä 12.8.
 • Marjaniemen vastausprosentti liiton kyselyyn oli 13%

Muut asiat

 • Yhdistys ei voi antaa lupaa rakentaa viljelypalsta-alueelle mutta voidaan keskustella kaupungin kanssa siitä, voidaanko jotkut palstat yhdistää tonttiin.

23.7.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

 • Helsingin kaupunki kaataa Marjalan takana olevia puita sekä raivaa Mustapuron reunuksia

Jäsenasiat

Käytiin läpi toteutuneet omistajavaihdokset.

Talousasiat

Keskusteltiin sellaisesta kauppatilanteesta, jossa ostaja ja myyjä jakavat kustannukset mutta myyjä ei huolehdi osuudestaan.  Yhdistys ei tee vuokraoikeuden siirtoa uuden omistajan kanssa, ennen kuin myyjän velvollisuudet on hoidettu.

Rakentamistapaohjeiden selventäminen

Nykyinen ohjeisto tuottaa hankaluuksia esimerkiksi siksi, että meille annettu värivalikoima perustuu värikoodeihin, joita ei ole enää olemassa.

Perustetaan työryhmä, johon kuuluvat Matti, Tommi, Rauni ja Arto. Olemme yhteydessä kaupungin edustajien kanssa. Työryhmän tavoitteista keskustellaan syyskokouksessa ja työn tulee pääosin valmis kevätkokoukseen 2019.  

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
 • kokon puuttuminen verotti osallistujamäärää (oli kuitenkin yli 100) mutta palaute ihmisiltä on ollut positiivista
 • Avoimet puutarhat -tapahtumaan osallistui 14 mökkikuntaa, mökeillä kävi 40-80 osallistujaa.
 • Lasten urheilu- ja kulttuuripäivä onnistui hyvin. Sen sijaan Syödään yhdessä -päivä keräsi vähän osallistujia. Tapahtuman luonne mietitään uudelleen, jos sitä jatketaan
 • Näytelmän ensi-ilta tulossa, lippuja myyty jo hyvin
 • Tulossa myös karaoke, haitaritanssit, Perinnemestarin luento, tavaroiden vaihtopäivä ja valojuhla
 • Marjis 2030 -projekti etenee. Syyskuun alussa tavataan itäisen alueen kaavoitusjohtoa. Tavoitteena tutustua ja vaihtaa tietoa alueen suunnitelmista. Suunnitteilla on myös kysely mökkiläisille haastattelumuodossa
 • ympäristötoimikunta
 • palaute katselmuksista maanantaina 30.7. Marjalassa
 • palaute uudesta katselmustavasta pääsääntöisesti myönteistä
 • kahdet palsamitalkoot pidetty
 • huoltotoimikunta
 • Marjalan takaa kaadettavista puista saadaan saunapuita pitkäksi aikaa
 • sähköjen suhteen ei muuta kuin maksamattomien laskujen takia sulkemisia
 • keskusteltiin putkilukkojen asentamisesta. Otetaan ensin selville pelastuslaitoksen kanta
 • huomautetaan pelastuslaitosta, että Mustapuroon on jäänyt öljypuomi
 • Omenasato näyttää suurelta. Mökkiläiset ovat kysyneet mehuasemaa. Matti selvittää, kannattaako mehustin hankkia yhdistykselle.
 • järjestetään omenamarkkinat la 19.8. klo 10-13 samaan aikaan kierrätyspäivän kanssa
 • rakennustoimikunta
 • ei uutta

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • Viljelijäkysely on käynnissä, vastaamisesta on muistutettu

18.6.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

 • Mustapurossa on havaittu öljyä, pelastuslaitos hoitaa asiaa
 • kahvilaan haluttiin hankkia pullavitriinit, joissa kuvut
 • Heikki Kylliäinen on korjannut roskisten lukitukset
 • saunan vessan lukko on mennyt rikki

Jäsenasiat

Talkootyön riittävyys puhutti hallitusta. Tulevissa talkoopalavereissa tullaan käsittelemään ongelmaa.

Kaupungin katselmuksen jälkiarviointi

Käytiin läpi kaupungin katselmuksesta kirjoitettu muistio. Keskusteltiin asemakaavapohjaisen suojelun mahdollisuudesta, se myös helpottaisi katselmuksia.

Asemakaavasuojelu on esillä Marjis 2030 –projektin yhteydessä.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen vierailun jälkiarviointi

Ministerin vierailu meni kaikin puolin hyvin huonosta säästä huolimatta. Ministeri vieraili kahdessa mökissä, tapasi ihmisiä Huoltiksen edustalla Stoan järjestämässä tilaisuudessa, tutustui Marjalaan sekä puhui Marjalassa olevalle katselmusryhmälle. Päivä päättyi krokettipeliin.

Marjalan hankesuunnitelman toimeenpanon valmistelu

Frans valmistelee kyselyn työryhmistä ja kahvilan aukioloaikojen laajentamisesta, vastaukset 6.7 mennessä.

Marjalassa on tullut ilmi poistumisteiden vajaavaisuus suhteessa tapahtumien järjestämiseen sisällä. Ongelmaa tutkitaan.

Juhannusjuhlien järjestelyt

 • Arto on laatinut pelastussuunnitelman
 • kokkoa ei tänä vuonna polteta kuivuuden takia
 • kaikki juhlien luvat on hoidettu kuntoon
 • Millie Jean -bändi aloittaa klo 22 juhannuksena
 • Taimi ja Arto toimivat juhlien turvallisuusvastaavina, Taimi ensiapuvastaavana

 

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
 • Arto on päivittänyt ahkerasti facebookin sivuja ilmoituksilla (n. 10 ilmoitusta per viikko)
 • avoimiin puutarhoihin osallistuu 14 mökkiä
 • dronella on käyty kuvaamassa puutarhaa tulevia esittelyvideoita varten
 • ympäristötoimikunta
 • Tuija Lujanen-Lampi organisoi katselmukset, alkavat heinäkuun alussa
 • viljelijäkyselystä linkki nettisivuille sekä ilmoitus katselmuksen yhteydessä
 • 6. järjestetään palsamitalkoot yhdessä Roihuvuori-seuran ja Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa
 • Pirjo Rantanen hoitaa talkoiden jälkeen roskakassit pois
 • huoltotoimikunta
 • avaimet eivät toimi kunnolla huoltorakennuksella, Leo: rauhallinen avaaminen parantaa toimivuutta
 • bideesuihku Huoltiksella vuotaa edelleen
 • Huva-ilmuri kahvilassa korjattu toistamiseen
 • toimiston ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö vaihdetaan keskiviikkona
 • ilmoitustaulut asennetaan Marjalaan
 • rakennustoimikunta
 • Leo on pyytänyt ensimmäisen alustavan arvion ikkunoista Marjalassa

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • viljelijäkysely jaetaan katselmuksen yhteydessä, toivotaan että puutarhat laittavat linkin omille sivuilleen
 • 5 Aluejärjestön johtokunnan kokous. Sieltä ilmoitettavaa, että kesäkisoja ei tänä vuonna järjestetä, koska Oulunkylässä on meneillään iso remontti, lupasivat järjestää kahtena seuraavana kesänä peräkkäin
 • 6. järjestettiin tapaaminen liiton kohtaamispäivän tiimoilta
 • SSPL täyttää 90 vuotta v. 2020. Marjaniemi järjestää juhlat yhdessä liiton kanssa kohtaamispäivän yhteydessä

 

Muut asiat

Marjaniemen asemakaava on muutosprosessissa. Tähän prosessiin kannattaa osallistua aktiivisesti ja käyttää yhdistykselle kuuluvaa aloiteoikeutta. Alueen suojelupäätös olisi hyvä saada prosessiin mukaan. Tätä vie eteenpäin Marjis 2030 -projekti

30.5.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

 • risut tullaan hakemaan Marjalan vierestä 31.5.
 • parkkipaikoilla on havaittu mökkikortittomia autoja parkissa, harkitaan muistutuslappujen laittoa näiden autojen ikkunaan, tilanteen jatkuessa harkitaan soittoa kaupungin pysäköintivalvontaan puh. 0931039000
 • Fiskarsin lainattavat työvälineet tuodaan 31.5, Juha Keränen hoitaa lainausta ja pitää siitä kirjaa

Talousasiat

Kattosumma/pj yllättäviin menoihin

 • isännillä ja sähkövastaavalla on oltava oikeus tehdä pieniä hankintoja yhdistyksen laskuun
 • päätettiin seurata ostoja välitilinpäätöksissä, seuraavan kerran elokuun lopussa
 • päätettiin, että ostoja tekevän on seurattava budjetin kustannusarviota

 

Keskustelun jälkeen päätettiin, että puheenjohtaja voi harkintansa mukaan  luvata/määrätä max 2000 € äkillisiin hankintoihin tai korjauksiin, kuitenkin budjetin puitteissa

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen evästyksenä Eeva Rintala selvitti Marjala-lainan takaisinmaksuaikataulun mahdollisesta muutoksesta aiheutuvat kustannukset. Jos lainaa halutaan lyhentää nopeammin kuin on suunniteltu, kustannus on 300€ ylimääräisestä lyhennyksestä. Tähän palataan syyskokouksessa.

Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen jälkiarviointi ja päätösten toimeenpanon suunnittelu

 • kokous onnistui hyvin sekä hallituksen että jäsenistön arvioiden mukaan
 • Frans laatii lopullisen hankesuunnitelman ottaen huomioon yhdistyksen ylimääräisen kokouksen päätökset, jonka jälkeen perustetaan työryhmät päätettyihin asiakokonaisuuksiin
 • työryhmien olisi tarkoitus kokoontua kesän aikana ja hallitus kontrolloi ryhmiä suunnittelun aikana
 • Frans laatii jäsenistölle kyselylomakkeen kahvilan aukioloaikojen laajentamisesta ja hyväksyttää sen hallituksella, jonka jälkeen se jaetaan jäsenistön postilaatikkoihin
 • talkooväen riittävyys kaikkiin yhdistyksen järjestämiin toimiin herätti huolta
 • huomattiin myös, että kevätinfo tilaisuutta ei kannata järjestää yhdistyksen kokouksen jatkeeksi

Valmistautuminen ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen vierailuun

Ministerin avustaja on vahvistanut vierailun 5.6 n. klo 16.45

Päätettiin esitellä ministerille Taimin (vanha) sekä Taiston (uusi) mökit ja tarjota Eeva Rintalan itsetehtyä viinirypälemehua Marjaniemestä

Viljelypalstat

Viljelypalstat, jotka ovat suoraan mökin tontin yhteydessä, toivottiin liitettävän tonttiin seuraavassa vuokrasopimuksessa kaupungin kanssa. Tämä säästäisi yhdistyksen vaivaa pitää kirjaa niistä sekä toisi lisätuloja korkeamman tonttivuokran ansiosta suhteessa viljelyspalstavuokraan.

Jäteasiat

Päätettiin hankkia muovinkeräysjäteastiat roskakatoksiin. Tämä tulee kokonaisuudessaan yhdistykselle halvemmaksi, jos luovutaan yhdestä sekajäteastiasta per roskakatos. Muovinkeräys vähentää sekajätettä merkittävästi. Jäsenistöä tiedotetaan muovinkeräyksestä kun se tulee mahdolliseksi. Jätekatosten lukituksiin toivottiin vahvistusta

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
 • 6 on yhdistykselle vilkas päivä; kulttuurikupoli, sirkusesitys sekä ministerin vierailu
 • juhannusjuhliin ei saada VPK:ta, ensiapuvälineet ja ensisammutusvälineet kuntoon
 • talkoolaisia toivottiin juhannusjuhlien järjestelyihin
 • Marjis 2030 -hanke etenee
 • 6 helsinkiläiset saavat ilmoittaa Mustapuron tulvista
 • ympäristötoimikunta
 • ei raportoitavaa
 • huoltotoimikunta
 • roskakatosten lukituksia on korjattu
 • rakennustoimikunta
 • sähkömittarit luettu laskutusta varten
 • Taisto ilmoitti sähkömittareiden väylien olevan huonossa kunnossa, tilannetta seurataan
 • sähkön siirtohinnat nousevat, sähkösopimus on kuitenkin kilpailutettu
 • Marjalan viemärit jäätyvät talvella koska anturit putken kyljessä ovat rikki, pitäisi vaihtaa kesän kuluessa
 • Marjalan ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö vaihdetaan

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

SSPL on lähettänyt ohjeita uudesta tietosuoja-asetuksesta.

Aluejärjestön kokous pidetään 31.5.

Muut asiat

 • pitkään jatkuneen sateettoman kauden takia Arto laatii ilmoituksen jäsenistölle tulenteon vaaroista
 • keskusteltiin viime aikoina esiinnousseista ongelmamökeistä sekä kuolinpesistä
 • keskusteltiin myös tietävätkö kaikki jäsenet nykysäännöt mökkien väreistä, toimenpidelupahakemus aina mökin väriä vaihdettaessa

 

 

15.5.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

 • kaupunki on jatkanut viemäreiden puhdistusta, Eerola -yhtiö on saanut pienen kaivinkoneen, jolla saadaan loputkin viemärit puhtaaksi
 • Fiskarsin työkalulainaamo tulee Marjalan vieressä olevaan varastoon, työkalujen lainausvihko on hankittu varastoon
 • Marjalassa on ikkunat aukaistu ja kaksi lasia on käyty korjaamassa

Talousasiat

Saunalippuvihkoja saa ostaa tänä kesänä sekä kioskilta että saunalta.

Toimenpidelupia on jäänyt laskuttamatta vuosilta 2016-2017 yht.12kpl. Hallitus päätti jälkilaskuttaa toimenpidelupamaksut. Sihteeri kerää annetuista toimenpideluvista listan Eeva Rintalalle.

Päätettiin jatkossa jälkilaskuttaa kaikki toimenpideluvat yhdistyksen laskulla.

Marjalaprojektin tilannekatsaus sekä toimintasuunnitelmasta päättäminen

Frans esitteli laatimansa:

 • hankesuunnitelman
 • kustannusarvion
 • Marjalan kokonaiskulut eriteltynä

Fransin laajan taustatyön perusteella hallitus totesi tuleviksi toimenpiteiksi:

 • Marjalaprojektin tulevaa taloustiedottamista haluttiin selkeyttää, jotta jäsenistö ymmärtää paremmin taloustilanteen
 • 2016 vuosikokouksen päätökset Marjalaprojektista eivät ole selkeitä, ne päätettiin selkeyttää 20.5 järjestettävässä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa
 • lisälainaa tai ylimääräisiä maksua ei tarvitse kerätä jäsenistöltä
 • yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa hallitus hakee jäsenistöltä hyväksynnän Fransin pohjaesitykselle
 • kilpailutukselle päätettiin antaa tarpeeksi aikaa
 • hankesuunnitelman 1-3 vaiheet on tarkoitus toteuttaa syksyyn mennessä
 • päätettiin käyttää mahdollisimman paljon talkooväkeä, varsinkin ulkotöissä
 • yhdistyksen ylimääräisen kokouksen jälkeen laaditaan toteutussuunnitelma, jossa kartoitetaan, mitä voidaan tehdä talkootyöllä ja mitkä asiat vaativat asiantuntijoita
 • Eeva selvittää kerhotalolainan korkosopimuksen kustannukset siinä tilanteessa, jos hallitus päättää maksaa ylimääräisen lyhennyksen
 • Frans esittelee hankesuunnitelman ja kustannusarvion yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 20.5

 

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen valmistelu

Arto hoitaa Marjalaan projektorin ja äänentoistolaitteet. Frans ja Tommi testaavat niiden toimivuuden ennen kokousta. Juha järjestää kahvituksen ja Heikki nimilistat.

Päätettiin käyttää äänioikeuden mukaisia äänestyslipukkeita ilman erillistä tekstiä aiheesta mahdollisiin äänestyksiin.

Elise Kivimäki on luvannut toimia puheenjohtajana kokouksessa.

 

Kevätinfon suunnittelu

Rauni vetää kevätinfon.

Kevätinfossa otetaan esille mm. Fiskarsin lainaamo, avoimet puutarhat tapahtuma, Marjis 2030 -projekti.

Sirkka-Liisa Lindberg puhuu talkoista ja Tuija Lujanen-Lampi kertoo palstakatselmuksista.

 

Ministerin vierailu ja siihen valmistautuminen

Tommi kertoi lyhyesti taustoja ministeri Kimmo Tiilikaisen mahdollisesta tutustumisesta Marjaniemen siirtolapuutarhaan tänä kesänä. Alustava päivämäärä on 5.6.

Päätettiin asettaa työryhmä valmistelemaan vierailua, Taimi, Tommi, Arto ja Taisto valittiin ryhmään.

 

Toimikuntien kuulumiset

 • kulttuuritoimikunta
  • Marjisinfo lehti on julkaistu
  • juhannuskokko ja bändin hankkiminen vielä valmistelussa
  • Arto ehdotti palautesivua facebookiin, jota hän moderoisi
  • Marjismarkkinat 27.5
 • ympäristötoimikunta
  • ei raportoitavaa
 • huoltotoimikunta
  • Kerhotalon laajennuksen 1v. takuutarkastus on pidetty. Taisto luovutti tarkastuksessa huomatut puutteet. Puutteet korjataan 25.5.2018 mennessä
 • rakennustoimikunta
  • ei raportoitavaa

 

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

Liiton työvaliokunta tulee pitämään kokouksensa 12.8 Marjaniemeen ja tutustuu samalla alueeseen.

Muut asiat

 • pääportin läheltä kaupunki on kaatanut isoja pajuja, kannot koettiin rumiksi ja ehdotettiin uusien puiden istutusta
 • päätettiin asettaa 20€ maksu uudelle mökkikortille hukatun tilalle, tämän toivotaan hillitsevän hävikkiä
 • Metsäportin lukitus haluttiin kuntoon
 • Metsäportin roskisovi on edelleen rikki
 • hallitus harkitsee kortittomille autoille muistutuslappua

 

25.4.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

Kaupungin kanssa järjestetään katselmus 4.6.2018.

Kaupunki on aloittanut vesiviemäreiden puhdistuksen, siinä on ilmennyt ongelmia mutta kaupunki hoitaa sen loppuun.

Huoltiksen aurinkopaneeli on korjattu samoin Marjalan huuva. Lisäksi Marjalan ilmalämpöpumpusta on tehty vikailmoitus, menee takuuseen.

Toimikuntien kuulumiset

 • Kulttuuritoimikunta
  • Marjisinfo ilmestyy helatorstaina, tulossa 16-sivuinen lehti
  • Toimikunnalla paljon useita ideoimiskohteita kuten Marjis 2030 -hanke
 • Ympäristötoimikunta
  • Valmistautuu täydellä höyryllä kesään
 • Huoltotoimikunta
  • Päätettiin hankkia kompostori Marjalaan. Vedet avataan 27.4.

Kerhotaloprojektin jatko

Marjalan tilanteesta käytiin vilkas ja hyvähenkinen keskustelu. Hallitus oli yksimielinen ratkaisemaan Marjalan loput ongelmat kuntoon ja tähän sitouduttiin.

Keskustelussa hallitus oli yksimielinen tavoitteista mm.

 • Marjala haluttiin olohuonemaiseksi koko jäsenistön käyttöön
 • paikasta halutaan kehittää jatkossa enemmän kahvilamaiseksi vapaa-ajan viettopaikaksi
 • vanhan puolen rakenteelliset ongelmat haluttiin selvittää ja ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla, budjetin puitteissa
 • paikka on saatava tapahtumien keskipisteeksi, ”kulttuurikäytävä” Roihuvuoreen
 • pimeästä bunkkerimaisesta ilmeestä halutaan eroon
 • ikkunoiden avaaminen päätettiin suorittaa talkoopäivänä 10.5
 • julkisivut hoidetaan kuntoon talkoovoimin, kunhan ikkunat on avattu
 • Rauni oli lahjakkaasti selvittänyt uusien tuolien hankkimista, tuoleja päätettiin hankkia 150kpl koeistumisten jälkeen
 • hallitus valtuutti Frans Wärnin laatimaan lähiaikoina kattavan toimintasuunnitelman/hankesuunnitelman, joka esitellään jäsenistölle yhdistyksen kokouksessa

 

Päätettiin järjestää ylimääräinen kokous ennen kevätinfoa 20.5 klo13.00. Kokous kutsutaan koolle sääntöjen mukaan viimeistään 2 viikkoa ennen alueen ilmoitustauluilla ja nettisivuilla

 

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset 

Fiskars ehdottaa pilottihankkeena kolmelle siirtolapuutarhalle puutarhatyövälineiden lainaamoa, josta jäsenet voisivat lainata työkaluja joita säilytettäisiin varastossa. Marjaniemi ottaa ilolla vastaan tämän tarjouksen. Lainaamon käytännön järjestämiseen palataan myöhemmin. Tästä ei tule puutarhalle kustannuksia.

Vuonna 2020 on SSPL 90v. juhlat ja puutarhojen kohtaamispäivä. Marjaniemen Siirtolapuutarha on lupautunut järjestämään ne. Kohtaamispäivään ja liiton syntymäpäivään nivoutuu vielä kolmaskin ulottuvuus.  Vuonna 2020 Suomi järjestää ensimmäistä kertaa Kansainvälisen siirtolapuutarhaliiton tapahtuman – ns. Study Sessionin.  Kv. liiton pääsihteeri toivoo, että kansainvälisen kokouksen siirtolapuutarhavierailuun kytkeytyy jonkinlainen ’Day of the Garden’, eli tapahtuma/tilaisuus, jossa mukana myös ihan ”tavallisia” siirtolapuutarhureita.  SSPL esittää että yhdistetään vuoden 2020 tapahtumat yhdeksi.

Tina Wessman (SSPL) Maarit Louekari (Aluejärjestö) ja Taimi Manninen (Marjaniemi) alkavat kartoittamaan tapahtuman järjestämistä .

Aluejärjestön ehdotukseen käytäntöjen yhdistämiseksi on tullut kaupungilta päätösesitys, jossa todetaan mm. että kaupunki perustaa työryhmän vuokrasopimuksen päivittämiseksi.

 

Muut mahdolliset asiat

Heikki Valtonen jatkaa antenniverkkovastaavana.

Risujen haku Kerhotalon edustalta on tilattu.

Yhdistyksen syyskokous järjestetään Marjalassa 24.9. klo 18.00.

4.4.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

Taimi Manninen ilmoitti kaupungin hoitaneen kaniongelmaa talven aikana. Lisäksi uuden alkoholilain tuomat muutokset ovat huomioitu kahvilassa.

Toimihenkilöiden valinta

Valittiin seuraavat toimihenkilöt:

varapuheenjohtaja:  Rauni Söderlund

sihteeri:                      Tommi Ahtonen

jäsensihteeri:            Heikki Niemi

taloudenhoitaja:       Eeva Rintala

kirjanpitäjä:               Eeva Rintala

kerhoisännät:            Juha Keränen, toista isäntää haetaan aktiivisesti

isännät:                       Leo Pusa ja Matti Taina

IT/digi-vastaava:      Frans Wärn

tiedottaja:                   Arto Härkönen

sähkövastaava:           Taisto Vuohtoniemi

tapahtumavastaava: Arto Härkönen, tarvitaan toinen vastaava avuksi

talkoovastaava:         Sirkka-Liisa Lindberg

 

Uuden tietosuoja-asetuksen velvoitteista sekä jäsenrekisterin ylläpitämisestä vastaa koko hallitus. Arto Härkönen ja Frans Wärn perehtyvät asiaan.

Toimikuntien ja työryhmien asettaminen ja niiden vastuuhenkilöiden valinta

Asetettiin seuraavat toimikunnat ja vastuuhenkilöt:

Kulttuuritoimikunta: Arto Härkönen, Anneli Korhonen, Marita Pirttimaa, Heidi Halm

Toimikunta kiinnittää erityistä huomiota mm. tilaisuuksien yhteisöllisyyteen lähialueet huomioiden, asemakaavan mahdolliseen suojeluun (rp/s), Marjis 2026-projektiin.

Ympäristötoimikunta:  Eija Säynevirta, Tuija Lujanen-Lampi, Mirja Tarvainen, Taimi Manninen

Toimikunta kiinnittää erityistä huomiota mm. katselmusten, kurssien sekä oppaiden kehittämiseen.

Rakennustoimikunta: Leo Pusa, Matti Taina, Tommi Ahtonen

Toimikunta kiinnittää erityistä huomiota tänä kesänä mm. kaupungin kanssa pidettävään katselmukseen. Hallitus haluaa kuulla kaupungilta selkeitä ratkaisuehdotuksia ongelmallisempiin kysymyksiin.

Huoltotoimikunta: Leo Pusa, Taisto Vuohtoniemi, Risto Kivelä, Toni Kari

Marjalatoimikunta: Matti Taina, Frans Wärn, Rauni Söderlund, Heikki Niemi, Taimi Manninen

Toimikunnan tehtävänä on laatia selkeä suunnitelma mitä Marjalassa vielä pitää tehdä ja/tai korjata. Lisäksi toimikunta aikatauluttaa toimet sekä laatii kustannusarvion. Tämän jälkeen hallitus muodostaa näkemyksen asiasta ja tekee ehdotuksen. Tarvittaessa ehdotus käsitellään joko ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa tai sääntömääräisessä syyskokouksessa.

Lisäksi hallitus keskusteli Edunvalvontatoimikunnan perustamisen tarpeellisuudesta lähitulevaisuudessa, erityisesti kaupungin suuntaan. Asia tulee vuosi vuodelta ajankohtaisemmaksi Marjaniemen vuokrasopimuksen päättymisen lähestyessä. Asiaan palataan viimeistään ensi vuonna.

Vesi-infra

Päätettiin pyytä Eerola-yhtiöltä ja Hurrikaani Oy:ltä arvio vesi-infran ongelmista ja niiden mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Päätettiin selvittää vielä kerran kaupungilta (Apajalahti) kuuluvatko sala-ojat yhdistyksen vai kaupungin vastuulle. Tarvittaessa selvitetään salaojien kuntoon saattamisen kustannus.

Jäsenasiat

Todettiin, että yleiset ohjeet mökin vaihdosta kaipaavat selkeyttämistä.

Talousasiat

Päätettiin kerätä talkoomaksut kioskin kautta, ainakin tulevana kesänä. Maksun maksamiselle asetetaan takaraja, jonka jälkeen niille mökeille jotka eivät ole hoitaneet velvoitetta annetaan muistutus. Kioskin kautta tapahtuvan maksukeräämisen toimivuutta arvioidaan syksyllä.

 

Toimikuntien kuulumiset

 • vappusauna 1.5
 • joitain vesiputkia tukossa Marjalassa, asiaa tutkitaan
 • Huoltiksen aurinkokennoihin tulossa huolto-uusinta
 • Marjalan ilmalämpöpumppu ei toimi, menee takuuseen
 • Arto Härkönen osallistuu viestintä- ja varainkeruukoulutukseen
 • Annettiin Helena Koskiselle, mökki 294, lupa ottaa hoitoonsa Kriikunatien ylijäämäkolmio.
 • Taimi Manninen tilaa roskalavat yms. kevään perustoimet

 

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 • Siirtolapuutarha lehden välissä olevalla kortilla saa Starkista alennusta 5-30%, Leevi Ikonen Starkista hoitaa tätä
 • K-Rauta Lanternasta pitäisi saada henkilökunta-alennus mökkikorttia näyttämällä
 • Rauni Söderlundista (SSPL:n) Aluejärjestön varajäsen, Taimi Manninen on varsinainenjäsen

Muut mahdolliset asiat

Päätettiin järjestää valokuvakilpailu, säännöt päätetään myöhemmin

 

21.3.2018 hallituksessa päätettyä

Talousasiat

Kokous oli sähköpostikokous, jossa päätettiin seuraavat asiat:

Päätettiin valtuuttaa Taisto Vuohtoniemi allekirjoittamaan kerhotalo Marjalan puretun keittiön urakkasopimus. Urakan tekee Maanus Kukk.

Taisto Vuohtoniemi ja Leo Pusa jääväsivät itsensä tästä päätöksestä. Muut kannattivat yksimielisesti esitystä.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle talkootuntien määräksi 5 ja/tai tukimaksuksi 100 euroa.

21.2.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita, ei jäsenasioita.

 

Talousasiat

Hallitus tekee yhdistyksen kokoukselle esityksen kerhotaloprojektiin korvamerkityn rahan käytöstä. Oletuksena on, että kerhotalo Marjalan jäljellä olevat työt sekä hankinnat eivät ylitä kerhotaloprojektin budjetoitua kustannusta.

 

Vuosikokouksen valmistelu

Käytiin läpi ja hyväksyttiin vuosikokousmateriaaliin tuleva vuosikertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tarkastettiin materiaalin kokoaminen, postitus sekä kokouksen tekniset järjestelyt.

Hallitusehdokkaita tarvitaan. Lisätään asiasta tiedotus nettisivuille ja FB-sivulle.

 

Tietosuojaseloste

Käytiin läpi ja hyväksyttiin henkilörekisterilain mukainen tietosuojaseloste. Seloste liitetään yhdistyksen nettisivuille ja se on nähtävissä myös vuosikokouksen yhteydessä.

24.1.2018 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

Syksyn aikana kolmen mökin varastoon on murtauduttu.

Kansallinen kaupunkipuistohanke etenee ja kaupungilla on siitä ideointikokous 25.1.

Yhdistyksen kaikki vakuutukset on tarkistettu ja päivitetty.

 

Toimikuntien kuulumiset

 • Kulttuuritoimikunta
  • Toimikunta kokoontuu 5.2. suunnittelemaan tulevaa kesää
 • Ympäristötoimikunta
  • Toimikunta kokoontuu 1.2. suunnittelemaan tulevaa kesää
 • Huoltotoimikunta
  • Sauna
   • Saunan putkivuoto korjattu ennen tapaninpäivän saunaa.
  • Sähköt
   • Katuvalot pois 15.1, samaan aikaan esim. viemärien saattolämmitykset päälle. Marjalan vanhalla puolella tehty purkutalkoita. Vanha keittiö on nyt täysin purettu
  • Muut alueen huoltoon ja rakentamiseen liittyvät asiat
   • Keskusteltiin Marjalan puretun vanhan puolen vaatimasta työstä (lattia, katto ja seinäpanelointi). Aloitetaan (siivouksen jälkeen) tarjouspyyntövaihe.

 

Vuosikokouksen valmistelu

Vuosikokous pidetään 24.3. klo 13 Vartiokylän työväentalolla. Kokousajankohta on ilmoitettu nettisivuilla, varsinainen kokouskutsu liitteineen postitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Syyskokouksen evästyksen perusteella kokouksessa käsitellään myös Suomen siirtolapuutarhaliittoon kuulumisen etuja.

 

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset 

Etukorttikäytäntöä aiotaan jatkaa ja siitä tulee lisätietoa ensimmäiseen Siirtolapuutarhalehteen.

Liitolta on tullut kysely yhdistyksen hallitukselle liittyen kestävän kehityksen edistämiseen. Mökkiläisille on tulossa myöhemmin oma, aiheeseen liittyvä kysely.

13.12. aluejärjestössä on jatkettu valmistelua ehdotukseksi kaupungin ja yhdistysten työnjaosta.

 

Muut mahdolliset asiat

Marjaniemeläiset saavat nyt mökkikortilla alennusta Lanternan K-raudasta.

Muistutetaan mökkiläisiä siitä, että nyt on syytä leikata puita ja pensaita, kun ne voi viedä Marjalan keräyspisteeseen.

7.11.2017 hallituksessa päätettyä

Talousasiat

Toiminnantarkastaja on suorittanut osavuositarkastuksen kirjanpidossa. Hallituksen asettaman toimikunnan: Heikki Niemi, Christina Barck ja Eeva Rintala laatima ohje taloudenhoidosta ja kirjanpidosta hyväksyttiin.

Vakuutusten päivitys on työn alla. Kaikki vakuutukset ovat voimassa.

 

Kerhotaloprojektin tilannekatsaus

Todettiin, että projekti on valmistunut. Joitain lisätöitä, jotka eivät kuulu projektiin, on vielä jäljellä, esim. rulo kioskin luukkuun.

Päätettiin sanoa irti Elisan laajakaistasopimus.

 

EU:n tietosuojadirektiivi

EU:n tietosuojadirektiivi edellyttää, että henkilötietoja sisältävistä rekistereistä on seloste, jos selviää mitä tietoja rekisteriin talletetaan ja miten tietojen suojaus on järjestetty. Valtiovarainministeriö, Oikeusministeriö ja useat muut tahot ovat tuottaneet arjetietosuoja.fi –sivuston, jossa on tietoa tietosuojasta organisaatioille ja kansalaisille. Sivustolla on myös video, jonka avulla voi tietosuoja-asioita voi opiskella. Tietosuojasta voi myös suorittaa testin ja saada siitä todistuksen. Päätettiin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri ja jäsenrekisterinhoitaja suorittavat arjen tietosuoja –testi. Videon katsomista suositellaan kaikille hallituksen jäsenille.

 

Hallitukselle tuodut ehdotukset

Hallitukselle on lähetetty ehdotus katselmusten menettelyistä ja oppaaksi sovellettavista säännöistä. Todettiin, että ehdotukset ja piirustus ovat hyviä. Piirustus auttaa ymmärtämään rakennustapaohjetta. Hallituksen jäsenten ei ole mahdollista ryhtyä vetämään ehdotettuja forumia ja toimikuntia.

Todettiin, että ehdotettu opas on tarpeeton, koska samat asiat ovat Marjis-infossa.

Ehdotettiin asian työstämistä edelleen ja palataan asiaan ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa, johon ehdottaja kutsutaan mukaan.

Taimi ehdotti lisäksi, että voisi olla ympäristöryhmä, joka hoitaa kaikki yleiset alueet.

 

Toimikuntien kuulumiset

 • Kulttuuritoimikunta
  • Ei raportoitavaa, Arto kertoi jäsenkyselyn tuloksista.
 • Ympäristötoimikunta
  • Viime viikolla oli uusintakatselmus. Keskusteltiin sääntöjen noudattamisesta ja valvonnasta.
 • Huoltotoimikunta
  • Kausi on päättynyt.
  • Sähköt. Taisto päättää katuvalojen sammuttamisesta. Mittarit luettu talvea varten ja pari katulamppua vaihdettu.
  • Muut alueen huoltoon ja rakentamiseen liittyvät asiat. HSY on ehdottanut, että jäteautoa varten hankittaisiin lukkopatruunat, joista jäteauton kuljettaja saisi porttien avaimet. Taimi selvittää patruunoiden hintoja.

 

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

Aluejärjestöstä neljä henkilöä on tänään käynyt tapaamassa apulaispormestari Anni Sinnemäkeä. Aluejärjestön ja Helsingin kaupungin yhteinen kokous oli 25.10.2017. Marjaniemestä olivat mukana Taimi ja Elise.

 

Seuraava kokous

Seuraava kokous on 24.1.2018 klo 18 Huoltiksen toimistolla.

27.9. hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat 

Mustapuron tulvan vuoksi jäteauto ei päässyt tyhjentämään roskiksia. Jätesopimus on nyt tehty kirjallisena. Pääportille saadaan kaksi kartonkikeräyslaatikkoa.

 

Kerhotaloprojektin tilannekatsaus

Laajennusosa on otettu vastaan tänään 27.9. Lisätyönä tehdään vielä isompaan kioskin aukkoon ruloluukku.

Leo Pusa hankkii lämpöpumpun.

 

Syyskokouksen antamat evästykset

Keskusteltiin syyskokouksen antamista evästyksistä ja esille tulleista asioista.

Syyskokouksessa edellytettiin, että hallitus ottaa tiukemman otteen sääntöjen noudattamiseen. Päätettiin valmistella vuosikokouksen hyväksyttäväksi uusi käytäntö.

Perustettiin toimikunta, joka tekee selkeän esityksen vuosikokoukselle siitä, mitkä ovat kaupungin määräyksiä ja mitkä yhdistyksen täydentäviä määräyksiä ja ohjeita sekä esityksen tarvittavista muutoksista. Toimikuntaan kuuluvat Eeva Rintala, Arto Härkönen ja Christine Barck.

Jenni Korte järjestää jäsentilaisuuden, jossa on mahdollisuus kommentoida sääntöjä ja määräyksiä sekä tehdä niihin muutosehdotuksia.

Leo Pusa esittelee vuosikokouksessa liittoon kuulumisen etuja.

Taimi Manninen selvittelee alueen suojelupäätöksen edellytyksiä.

 

Toimikuntien kuulumiset

Kulttuuritoimikunta: Sovittiin, että kulttuuritoimikunta valmistelee oman budjetin ensi vuodelle.

Ympäristötoimikunta: Ei raportoitavaa

Huoltotoimikunta: Kausi on ohi 1.10. lukien. Vedet suljetaan 6.10.

 

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

 Aluejärjestö tekee siirtolapuutarhojen yhteisen aloitteen kaupungin ohjeiden selventämisestä.

 

Muut mahdolliset asiat

Keskusteltiin talkoomaksusta ja päätettiin valmistella vuosikokoukselle selvitys siitä, minkälaisia kustannuksia aiheutuisi nyt talkoilla hoidettavien töiden ulkoistamisesta.

 

Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous on 7.11.2017 klo 18.

4.9.2017 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

Ojatyöryhmä kokoontui sovitusti 14.8. Kokouksessa ei ilmennyt mitään erityistä uutta ja asia päätettiin jättää hautumaan ensi kevääseen.

Lauantaina 9.9. on Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen retki, joka tekee vierailun alueelle. Innostuneet oppaat voivat ottaa yhteyttä Taimiin.

Omenalava on nyt keinukentällä.

 

Avo- ja salaojien avaaminen

Kaupunki on todennut, että avo-ojien avaaminen kuuluu kaupungin vastuulle. Apajalahti selvittää miten ojat kannattaa avata. Salaojaputkien puhdistaminen kuitenkin kuuluu yhdistykselle. Eeva ehdotti, että pyydettäisiin syksyn aikana tarjoukset salaojaputkien puhdistamiseen. Työn teettämisestä tulee päättää vuosikokouksessa.

Päätettiin pyytää tarjoukset salaojaputkien avaamisesta kolmelta yritykseltä. Sen jälkeen viedään asia vuosikokouksen päätettäväksi.

 

Kerhotaloprojektin tilannekatsaus

Keittiön kaapeista tarjous. Nyt vielä tarvitaan tarkistusmittaukset ja asennuksen hinta.

Taimi on selvittänyt lämpökompostorin ja ilmalämpöpumpun hankintaa. Ilmalämpöpumppu on välttämätön, jos aiotaan pitää esim. vuosikokous kerhotalossa. Myös uusia astioita tulee vielä hankkia.

Vanhan keittiön purkaminen talkoilla aloitetaan 29.9. klo 14.

 

Toimikuntien kuulumiset

 • Kulttuuritoimikunta
  • Minna Mansikkamäki on luopumassa tiedottajan tehtävästä. Nimettiin tiedottajaksi Arto Härkönen.
 • Ympäristötoimikunta
  • Ei tiedotettavaa
 • Huoltotoimikunta
  • Sauna
   • Sauna lämpiää lauantaisin syyskuun loppuun asti. Sauna voidaan lämmittää myös lokakuussa, jos lämpimiä säitä riittää.
  • Sähköt
   • Ei tiedotettavaa
  • Muut alueen huoltoon ja rakentamiseen liittyvät asiat
   • Toinen mehiläisyrittäjä on kysellyt mahdollisuudesta tulla Marjaniemeen. Nykyinen yrittäjä kuitenkin haluaa jatkaa ja kahta mehiläisyrittäjää ei voida ottaa alueelle.

 

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset 

Aluejärjestön kokous on 6.9. ja siellä käsitellään Marjaniemen aloite kaupungin ohjeiden täsmentämisestä.

 

Muut mahdolliset asiat

Vesilaitokselta on tullut pyyntö mittareiden lukemien ilmoittamisesta.

Ehdotettu, että mökkikauppojen yhteydessä hallitus antaisi ”rasitustodistuksen”, jossa ostaja saisi tietää palstan hoidon puutteista ja luvattomista rakennelmista. Päätettiin suunnitella menettely talven aikana ja ottaa uusi menettely käyttöön keväällä uuden kauden alkaessa.

Hyväksyttiin ehdotus, että kerhotalon terassi uusittaisiin terassilaudalla ja samalla levennettäisiin terassia hieman. Kerhotalon taakse kasvatettaisiin nurmikko. Työ tehtäisiin talkootyönä.

7.8.2017 hallituksessa päätettyä

Ilmoitusasiat

 • Alueella oli ylipalomestarin palatarkastus, jossa hallituksen edustajina olivat mukana Leo, Taisto ja Taimi.
 • Omenasieppari Oy on tehnyt siirtolapuutarhoille tarjouksen ilmaisesta ylijäämäomenien keräämisestä. Todettiin, että tänä vuonna omenasato jää heikoksi ja sen vuoksi tarjoukseen ei nyt tartuta. Keskustellaan asiasta jäsenten kanssa syys- / vuosikokouksissa ja palataan asiaan ensi vuonna
 • Taimi ja Juha osallistuivat Kumpulan siirtolapuutarhan 90 vuotisjuhliin.

Talousasiat

Vakuutuksista on lähdössä kilpailutus liikkeelle.

Kaupungin ja yhdistyksen katselmukset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet

Mustikkatien ojan varren mökkiläisten kanssa pidettiin kokous 1.8. Kokouksen muistio on jaettu hallitukselle sähköpostilla. Kokouksessa päätettiin perustaa työryhmä selvittämää tarkasti ojan tilanne ja tekemää ehdotukset.  Työryhmä kokoontuu 14.8.

Käsiteltiin myös annettujen huomautusten seuranta.

Kerhotaloprojektin tilannekatsaus

Vanha keittiö pitää tyhjentää viimeistään syystalkoissa. Keittiö puretaan sitten, kun talo on suljettu.

Syyskokous

 • Kevään Marjis-infossa on ilmoitettu ajankohdaksi 10.9., mutta se todettiin liian varhaiseksi ja päätettiin pitää kokous torstaina 21.9. klo 18
 • Ensi vuoden toimintalinjauksina ja vuosikokouksen valmisteluasioina käsitellään
  • hulevedet ja vesiasiat muutenkin
  • kevään vuosikokouksen paikka
  • ilmalämpöpumpun hankkiminen Marjalaan
  • pyydetään Helsingin kaupungilta Päivi Apajalahti kertomaan siirtolapuutarhojen pelisäännöistä ja Marjaniemen katselmuksessa esiin tulleista asioista
  • ennen syyskokousta tehdään kysely kesän toiminnan onnistumisesta

Toimikuntien kuulumiset

 • Kulttuuritoimikunta
   • Teatteri- ja taidetapahtuma toissa viikonloppuna onnistui hyvin ja näytelmä oli menestys.
   • Perinnemestari Hannu Rinne tulee torstaina luennoimaan mökin hengittämisestä ja perinnemaalien valmistuksesta.
   • Arto on hankkinut uuden videotykin.
   • Suomi 100 piknik on lauantaina 26.8. klo 12-16 Marjalan mäellä. Pauli Poranen tulee trubaduuriksi talkoopalkalla. Pikinikin jälkeen karaoke ja mahdollisesti yllätysohjelmaa. Hunajan myyjä voi tulla tapahtumaan myymään.
   • Tuoretoria ja omenamarkkinoita ei huonon sadon vuoksi tänä vuonna järjestetä.
 • Ympäristötoimikunta
  • Kaupungilta tulee pyytää terävöittämistä puita koskevaan ohjeeseen. Tehdään aluejärjestölle aloite yhteisestä kirjeestä kaupungille. Jos aluejärjestö ei lähde mukaan. lähetetään Marjaniemen oma kirje
 • Huoltotoimikunta
  • Sähkösopimus päättyy tänä vuonna ja seuraaville kolmelle vuodelle on saatu tarjous Helsingin Energialta (liite). Tarjouksessa on eri hinta kullekin vuodelle, vuoden 2019 hinta on halvempi kuin tänä vuonna. Hyväksyttiin tarjous.
   • Karvikkatien päähän on toivottu katuvaloja.
   • Muut alueen huoltoon ja rakentamiseen liittyvät asiat.
    • Roskakatoksen ovia ovat roska-auton kuljettajat rikkoneet.
    • On toivottu, että Marjalan mäelle tehtäisiin laudasta harva aitaus, johon saisi viedä risuja koko kesän. Todettiin, että se ei ole mahdollista. Risujen vienti alkaa vasta lokakuussa. On myös toivottu yhdistyksen yhteistä kompostia. Todettiin, että yhteistä kompostia ei perusteta.
    • Omenalava otetaan elokuun lopussa. Taimi tilaa.
    • Todettiin, että Marjis-avulle ei ole ollut kysyntää eikä tekijöitä.
    • Keittiötä voi vuokrata vain Marjalan vuokraamisen yhteydessä

SSPL:n ja aluejärjestön kuulumiset

Siirtolapuutarhaliiton liittokokouksessa 5. – 6.8. Marjaniemeä edustivat Taimi, Taisto ja Arto. Lisäksi Leo oli kokouksessa liiton hallituksen jäsenen ominaisuudessa. Leo valittiin toiselle kaudelle liiton hallitukseen, Pertti Laitala jatkaa liiton puheenjohtaja. Henkilövalintojen lisäksi liittokokouksessa keskusteltiin mm. jäsenmaksun alentamisesta, joka kuitenkin pidettiin ennallaan.

 

Marjaniemi järjestää liiton kohtaamispäivän ja 90-vuotisjuhlan 2020. Puheenjohtajien tapaaminen on Rovaniemellä 2019. Seuraava liittokokous pidetään 2021.

Seuraava kokous on 4.9.2017 klo 18 Marjalassa.