Toimikuntien tehtävät

TAPAHTUMATOIMIKUNTA

· Toimikunnan tavoitteena on edistää mökkiläisten yhteisöllisyyttä ja hyvää yhteishenkeä, sekä osallistaa heitä mukaan toimintaan ja sen suunnitteluun.

· Toimikunta järjestää omien vastuualueidensa osalta vapaaehtoisia talkoita ja talkoolaisten rekrytointia.

· Toimii linkkinä yhdistyksen ja paikallisten kulttuuritarjoajien (esim. Stoa) välillä.

· Tekee esityksiä hallitukselle ulkopuolisten toimijoiden tai ostopalveluiden käytöstä.

· Toimikunta koordinoi eri tapahtumien järjestämistä; tapahtumien organisointia, järjestelyiden suunnittelua, talkoolaisten rekrytointia, tilaisuuksien lupa-asioiden hoitoa, sekä turvallisuus- ja järjestysasioita.

· Toimii linkkinä yhdistyksen ja paikallisten kulttuuritarjoajien välillä.

· Tekee esityksiä hallitukselle ulkopuolisten toimijoiden tai ostopalveluiden käytöstä.

· Järjestää kulttuuri- ja urheilutapahtumia.

· Toimikunta koordinoi Marjalan huoltotöihin osallistuvien (talkoolaisten) ja mahdollisten ostettavien palveluiden (mm. siivous, esiintyjät yms.) suorittajien työt ja töiden yhteen sovittamisen.

· Hoitaa kahvilatoimintaa sekä sen hankintoja, tilityksiä ja lainsäädännön toteutumista.

· Vastaa Marjalan rakennuksesta, sen käytön valvonnasta, siisteydestä, varusteista.

· Vastaa Marjalan yleisten roska-astioiden tyhjennyksestä ja huollosta.

· Huolehtii pesutuvan polettien myynnistä ja polettikoneen tyhjennyksestä.

·  Marjala-vastaava vastaa tilan vuokraamisesta ja sen käytön opastuksesta.

·  Marjala-vastaava koordinoi Marjalan käyttöä myös muuhun toimintaan (mm. kokoukset, tiedotustilaisuudet, harrastus- ja liikuntaryhmät, ”kisakatsomot”, luento- ja karaoke-yms. illat).

· Marjalan ensiapu- ja alkusammutusvälineiden tarkastukset ja huollon tilaaminen ja ensiaputarvikkeiden hankinta yhteistyössä Huoltotoimikunnan kanssa.

· Liputus: Toimikunnan nimeämä liputusvastaava vastaa yhdistyksen liputuksesta kesäkaudella (1.5.–31.8.) olevina virallisina liputuspäivinä.

· Huolehtii Marjalan yleisten roska-astioiden tyhjennyksestä ja huollosta.

· Toimikunta laatii Tapahtumatoimikunnan toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hallitukselle.

· Vastaa ja raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

SAUNATOIMIKUNTA

· Saunatoimikunta vastaa yhdistyksen saunan toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä.

· Suunnittelee ja toteuttaa saunarakennuksen ja halkovaraston huolto- ja korjaustyöt tarvittaessa yhteistyössä Huoltotoimikunnan kanssa.

· Huolehtii saunan lämmityksestä lauantaisin sekä heinä-elokuussa myös keskiviikkoisin tai erikseen sovitusti.

· Huolehtii tilaussaunan varauksista, lämmityksestä, saunan käytön opastuksesta ja valvonnasta, jälkitarkastuksesta ja laskutuksesta.

· Huolehtii saunassa tarjottavien virvokkeiden hankinnasta, hinnoittelusta ja myynnistä myös korttipäätettä käyttäen.

· Huolehtii saunan lämmityspuiden hankinnasta, pilkkomisesta ja varastoinnista.

· Huolehtii saunan siisteydestä ja siivouksen järjestämisestä.

· Järjestää saunan osalta talkoita ja tarvittaessa esittää tilattavaksi huolto- ja korjaustöihin ulkopuolisia toimijoita.

· Saunan alakerrasta löytyvän yhteisen työpajan hoito, valvonta ja opastus sekä tilan varauskirjan ylläpito ja avaimen lainaus.

· Laatii Saunatoimikunnan vuosikertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman yhdistyksen hallitukselle.

· Raportoi ja vastaa toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

HUOLTOTOIMIKUNTA

· Huoltotoimikunnan tehtävänä on yhdistyksen hallinnoiman siirtolapuutarha-alueen yleisten alueiden kunnossapito ja siisteyden seuranta sekä yhdistyksen omistamien rakennusten, infran, laitteiden ja kaluston kunnon seuranta ja huolto.

· Kehittää kunnossapitoa ja yhdistyksen rakennusten, infran, laitteiden ja kaluston huolto- ja korjaustoimintaa.

· Suorittaa pikkuvikojen korjausta mahdollisuuksien mukaan.

· Tekee isojen ammattitaitoa vaativien tai luvanvaraisten (esim. sähkö- ja putkityöt) korjausten tilausesitykset hallitukselle, kun käytetään ulkopuolisia toimijoita.

· Kalusteiden kesä- ja talvikuntoon laitto (penkit, pöydät, roskakatokset, kuljetuskärryt ja ilmoitustaulut, yms.) ja roskakatosten avaaminen keväällä ja lukitseminen talveksi.

· Jätehuollon toimivuuden seuranta ja roskakatosten siisteyden ylläpito.

· Kesävesijärjestelmän avaaminen ja sulkeminen sekä sen toiminnan seuranta.

· Roskalavojen tilaaminen, niiden sijoittaminen ja valvonta.

· Risujen ja oksien välivarastoinnin järjestäminen ja niiden poiskuljetuksen tilaaminen.

· Yhdistyksen alkusammutusvälineistön kunnon seuranta ja huollon tilaaminen.

· Yhdistyksen rakennusten, jätekatosten ja porttien lukkojen sekä porttien ja aitojen kunnon valvonta, ja niihin tehtävät huollot ja korjaukset tai korjausesitysten teko hallitukselle.

· Järjestely- ja opastustehtävät sekä alueneuvonta.

· Porttien käytön valvonta.

· Pysäköinnin yleisvalvonta ja neuvonta sekä tarvittaessa pysäköintivirheestä annettavien yhdistyksen huomautuslappujen kiinnittäminen ajoneuvoon.

· Leikkivälineiden (keinukenttä) kunnon seuraaminen ja vikailmoitusten teko kaupungille.

· Huoltiksen pesutuvan, suihkujen ja vessojen sekä muiden yleisten vessojen siivouksen laadun seuranta.

· Hiekkalaatikon hiekan kunnon valvonta ja tarvittaessa vaihto.

· Yhdistyksen avaimista huolehtiminen yhteistyössä avainvastaan kanssa ja avainrekisterin ylläpito.

· Ilkivallasta tiedottaminen hallitukselle mm. vakuutusyhtiötä, poliisia ja korjauksen organisointia varten.

· Nurmikoiden ja pensaiden leikkauksen organisointi.

· Rakennusten ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeiden kerääminen ja päivittäminen sekä niiden opastus.

· Salaojakarttojen, sähkölinjakarttojen ja vesijohtokarttojen päivitys ja arkistointi.

· Avo-ojien ja sadevesikaivojen kunnon valvonta ja korjausesitysten laatiminen sekä Mustapuron tulvien seuranta ja korjausesitysten laatiminen.

· Yhdistyksen puutarhajyrsimen, peräkärryn, oksaleikkurin ja trimmerin vuokraus, vuokrarahastus ja em. laitteiden huolto.

· Vesimittarien luenta ja lukemien kirjaaminen ja niistä tehtävät ilmoitukset.

· Yhdistyksen kiinteistön jätevesijärjestelmä -lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen.

· Laatii Huoltotoimikunnan toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman (sisältäen myös Sähköryhmän osuuden) hallitukselle.

· Toimikunta vastaa ja raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

SÄHKÖRYHMÄ (kuuluu Huoltotoimikuntaan)

· Sähkönjakelun, jakeluverkon, sähkökeskusten ja -laitteiden sekä katuvalaistuksen ja antenniverkon ym. huoltoon liittyvät pienet korjaustyöt ja sähköasennukset tai esitykset niiden teettämisestä sähköurakoitsijalla (luvan varaiset työt saa tehdä vain ammattipätevä ja luvat omaava henkilö).

· Sähkönjakelun, jakeluverkon, sähkökeskusten ja -laitteiden sekä katuvalaistuksen ja antenniverkon ym. rakentamiseen, sähköasennuksiin, huoltoon ja korjaukseen liittyvien luvanvaraisten töiden tilaamisen ja kilpailuttamisen selvittäminen ulkopuolisilta toimijoilta ja esittäminen Huoltotoimikunnalle ja hallitukselle.

· Tekee sähköjärjestelmän kehittämiseen ja energian säästöön liittyviä esityksiä.

· Sähkömittarin luenta mökin omistajan vaihtuessa.

· Sähkömittareiden manuaalinen luenta laskutuksen yhteydessä.

· Sähkön kulutuksen seuranta ja raportointi.

· Raportointi Huoltotoimikunnalle ja hallitukselle.

RAKENNUSTOIMIKUNTA

· Rakennustoimikunta valvoo mökkikuntien (vuokramiesten) rakentamis- ja korjaustoimintaa, jotta se tapahtuu yhdistyksen Rakentamistapaohjeen, alueen asemakaavan ja kaupungin määräysten mukaan.

· Toimikunta neuvoo ja opastaa mökkiläisiä, suorittaa rakentamiseen kohdistuvia tarkastuksia sekä opastaa toimenpidelupahakemuksen teossa.

· Ylläpitää puutarhapalstakohtaista rakennuskantarekisteriä.

· Käsittelee toimenpidelupahakemukset ja esittelee ne hallitukselle, joka toimikunnan esittelystä hyväksyy tai hylkää hakemukset.

· Huolehtii hyväksyttyjen toimenpidelupahakemusten puutarhapalstakohtaisesta rekisteröinnistä ja arkiston ylläpidosta.

· Mökkien tyyppipiirustusten tilaaminen ja yhdistyksen kappaleiden säilytys.

· Huolehtii ja kehittää liikenne-, palo- ja yleisiä turvallisuusasioita ja tiedottaa ja opastaa niistä jäsenistöä.

· Pysäköinnin yleisvalvonta ja neuvonta sekä tarvittaessa pysäköintivirheestä annettavien yhdistyksen huomautuslappujen kiinnittäminen ajoneuvoon.

· Hallinnoi ja jakaa urakoitsijoiden pysäköintilupia.

· Yhdistyksen suurten rakennus- ja huoltotöiden suunnittelu ja kilpailuttaminen yhteistyössä Huoltotoimikunnan kanssa.

· Laatii Rakennustoimikunnan toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hallitukselle.

· Vastaa ja raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA

· Edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista Marjaniemen siirtolapuutarhassa.

· Alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen ja niiden esille tuominen.

· Järjestää erilaisia tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus kuunnellen, keskustellen ja kysellen oppia erilaisista ekologisista vaihtoehdoista, menetelmistä ja toimintamalleista.

· Uusien jäsenten opastustoiminta.

· Luonto- ja ympäristöretkien järjestäminen.

· Tiedottaa ympäristölainsäädännön mukaisista toimintatavoista.

· Vuosittaisten kasvillisuutta ja siisteyttä koskevien puutarhapalstakatselmusten organisointi ja dokumentointi sekä esiin tulleiden ongelmien raportointi hallitukselle mahdollisia jatkotoimia varten.

· Katselmoijien koulutus, ohjaus ja katselmusten laadun seuranta.

· Kasvien vaihtotorien järjestäminen.

· Yhteistyö lähialueiden yhdistysten ja toimijoiden sekä ympäristöjärjestöjen kanssa.

· Järjestää omien vastuualueidensa osalta vapaaehtoiset talkoot (mm. katselmukset, vieraslajit, jne.).

· Laatii Ympäristötoimikunnan toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hallitukselle.

·  Raportoi toimikunnan toiminnasta yhdistyksen hallitukselle.