Toimikuntien tehtävät

TAPAHTUMATOIMIKUNTA

Puheenjohtaja Heidi Halm, varapuheenjohtaja Juha Keränen

Jäsenet: Sannamari Bagge, Anne Franck, Sirkka-Liisa Lindberg, Sanna-Mari Mäkinen, Marita Pirttimaa ja Rauni Söderlund

Yleistä

·       Toimikunnan tavoitteena on edistää mökkiläisten yhteisöllisyyttä ja hyvää yhteishenkeä, sekä osallistaa heitä mukaan toimintaan ja sen suunnitteluun.

·       Toimikunta järjestää omien vastuualueidensa osalta vapaaehtoisia talkoita ja talkoolaisten rekrytointia.

·       Toimii linkkinä yhdistyksen ja paikallisten kulttuuritarjoajien (esim. Stoa) välillä.

·       Tekee esityksiä hallitukselle ulkopuolisten toimijoiden tai ostopalveluiden käytöstä.

Tapahtumat

·       Toimikunta koordinoi eri tapahtumien järjestämistä; tapahtumien organisointia, järjestelyiden suunnittelua, talkoolaisten rekrytointia, tilaisuuksien lupa-asioiden hoitoa, sekä turvallisuus- ja järjestysasioita.

·       Toimii linkkinä yhdistyksen ja paikallisten kulttuuritarjoajien välillä.

·       Tekee esityksiä hallitukselle ulkopuolisten toimijoiden tai ostopalveluiden käytöstä.

·       Järjestää kulttuuri- ja urheilutapahtumia.

Marjala

·       Toimikunta koordinoi Marjalan huoltotöihin osallistuvien (talkoolaisten) ja mahdollisten ostettavien palveluiden (mm. siivous, esiintyjät yms.) suorittajien työt ja töiden yhteen sovittamisen.

·       Hoitaa kahvilatoimintaa sekä sen hankintoja, tilityksiä ja lainsäädännön toteutumista.

·       Vastaa Marjalan rakennuksesta, sen käytön valvonnasta, siisteydestä, varusteista.

·       Vastaa Marjalan yleisten roska-astioiden tyhjennyksestä ja huollosta.

·       Huolehtii pesutuvan polettien myynnistä ja polettikoneen tyhjennyksestä.

Marjalan käyttö

·       Hallituksen toimikunnan esityksestä nimeämä Marjala-vastaava vastaa tilan vuokraamisesta ja sen käytön opastuksesta.

·       Hallituksen nimeämä Marjala-vastaava koordinoi Marjalan käyttöä myös muuhun toimintaan (mm. kokoukset, tiedotustilaisuudet, harrastus- ja liikuntaryhmät, ”kisakatsomot”, luento- ja karaoke-yms. illat).

·       Marjalan ensiapu- ja alkusammutusvälineiden tarkastukset ja huollon tilaaminen ja ensiaputarvikkeiden hankinta yhteistyössä Huoltotoimikunnan kanssa.

Muu toiminta

·       Liputus: Toimikunnan nimeämä liputusvastaava vastaa yhdistyksen liputuksesta kesäkaudella (1.5.–31.8.) olevina virallisina liputuspäivinä.

·       Huolehtii Marjalan yleisten roska-astioiden tyhjennyksestä ja huollosta.

·       Huolehtii pesutuvan polettien myynnistä ja niiden tyhjennyksestä.

Raportointivastuu

·       Toimikunta laatii Tapahtumatoimikunnan toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hallitukselle.

·       Vastaa ja raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

SAUNATOIMIKUNTA

Puheenjohtaja Maanus Kukk, varapuheenjohtaja Pekka Seppänen

Jäsenet: Ismo Autere, Matti Lehtola, Ari Lehtonen, Jorma Virkki, Aarne Riikonen ja Leo Pusa

·       Saunatoimikunta vastaa yhdistyksen saunan toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä.

·       Suunnittelee ja toteuttaa saunarakennuksen ja halkovaraston huolto- ja korjaustyöt tarvittaessa yhteistyössä Huoltotoimikunnan kanssa.

·       Huolehtii saunan lämmityksestä lauantaisin sekä heinä-elokuussa myös keskiviikkoisin tai erikseen sovitusti.

·       Huolehtii tilaussaunan varauksista, lämmityksestä, saunan käytön opastuksesta ja valvonnasta, jälkitarkastuksesta ja laskutuksesta.

·       Huolehtii saunassa tarjottavien virvokkeiden hankinnasta, hinnoittelusta ja myynnistä myös korttipäätettä käyttäen.

·       Huolehtii saunan lämmityspuiden hankinnasta, pilkkomisesta ja varastoinnista.

·       Huolehtii saunan siisteydestä ja siivouksen järjestämisestä.

·       Järjestää saunan osalta talkoita ja tarvittaessa esittää tilattavaksi huolto- ja korjaustöihin ulkopuolisia toimijoita.

·       Saunan alakerran jäsenistön yhteisen työtilan, Työpajan, hoito, valvonta ja opastus sekä tilan varauskirjan ylläpito ja avaimen lainaus.

·       Laatii Saunatoimikunnan vuosikertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman yhdistyksen hallitukselle.

·       Raportoi ja vastaa toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

HUOLTOTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja Maanus Kukk, varapuheenjohtaja (ei valittu)

Jäsenet: Risto Tanskanen, Aarne Riikonen, Leo Pusa ja Niko Koskinen

·       Huoltotoimikunnan tehtävänä on yhdistyksen hallinnoiman siirtolapuutarha-alueen yleisten alueiden kunnossapito ja siisteyden seuranta sekä yhdistyksen omistamien rakennusten, infran, laitteiden ja kaluston kunnon seuranta ja huolto.

·       Kehittää kunnossapitoa ja yhdistyksen rakennusten, infran, laitteiden ja kaluston huolto- ja korjaustoimintaa.

·       Suorittaa pikkuvikojen korjausta mahdollisuuksien mukaan.

·       Tekee isojen ammattitaitoja vaativien ja/tai luvanvaraisten (esim. sähkö- ja putkityöt) korjausten tilausesitykset hallitukselle käytettäessä ulkopuolisia toimijoita.

·       Kalusteiden kesä- ja talvikuntoon laitto (penkit, pöydät, roskakatokset, kuljetuskärryt ja ilmoitustaulut, yms.) ja roskakatosten avaaminen keväällä ja lukitseminen talveksi.

·       Jätehuollon toimivuuden seuranta ja roskakatosten siisteyden ylläpito.

·       Kesävesijärjestelmän avaaminen ja sulkeminen sekä sen toiminnan seuranta.

·       Roskalavojen tilaaminen, niiden sijoittaminen ja valvonta.

·       Risujen ja oksien välivarastoinnin järjestäminen ja niiden poiskuljetuksen tilaaminen.

·       Yhdistyksen alkusammutusvälineistön kunnon seuranta ja huollon tilaaminen.

·       Yhdistyksen rakennusten, jätekatosten ja porttien lukkojen sekä porttien ja aitojen kunnon valvonta, ja niihin tehtävät huollot ja korjaukset tai korjausesitysten teko hallitukselle.

·       Järjestely- ja opastustehtävät sekä alueneuvonta.

·       Porttien käytön valvonta.

·       Pysäköinnin yleisvalvonta ja neuvonta sekä tarvittaessa pysäköintivirheestä annettavien yhdistyksen huomautuslappujen kiinnittäminen ajoneuvoon.

·       Leikkivälineiden (keinukenttä) kunnon seuraaminen ja vikailmoitusten teko kaupungille.

·       Huoltiksen pesutuvan, suihkujen ja vessojen sekä muiden yleisten vessojen siivouksen laadun seuranta.

·       Hiekkalaatikon hiekan kunnon valvonta ja tarvittaessa vaihto.

·       Yhdistyksen avaimista huolehtiminen yhteistyössä avainvastaan kanssa ja avainrekisterin ylläpito.

·       Ilkivallasta tiedottaminen hallitukselle mm. vakuutusyhtiötä, poliisia ja korjauksen organisointia varten.

·       Nurmikoiden ja pensaiden leikkauksen organisointi.

·       Rakennusten ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeiden kerääminen ja päivittäminen sekä niiden opastus.

·       Salaojakarttojen, sähkölinjakarttojen ja vesijohtokarttojen päivitys ja arkistointi.

·       Avo-ojien ja sadevesikaivojen kunnon valvonta ja korjausesitysten laatiminen sekä Mustapuron tulvien seuranta ja korjausesitysten laatiminen.

·       Yhdistyksen puutarhajyrsimen, peräkärryn, oksaleikkurin ja trimmerin vuokraus, vuokrarahastus ja em. laitteiden huolto.

·       Vesimittarien luenta ja lukemien kirjaaminen ja niistä tehtävät ilmoitukset.

·       Yhdistyksen kiinteistön jätevesijärjestelmä -lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen.

·       Laatii Huoltotoimikunnan toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman (sisältäen myös Sähköryhmän osuuden) hallitukselle.

·       Toimikunta vastaa ja raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

Sähköryhmä (kuuluu Huoltotoimikuntaan)

Ryhmänvetäjä (ei valittu)

Jäsenet: Risto Kivelä, Leo Pusa, Toni Kari, Lauri Levola, Risto Tanskanen ja Aarne Riikonen

·       Sähkönjakelun, jakeluverkon, sähkökeskusten ja -laitteiden sekä katuvalaistuksen ja antenniverkon ym. huoltoon liittyvät pienet korjaustyöt ja sähköasennukset tai esitykset niiden teettämisestä sähköurakoitsijalla (luvan varaiset työt saa tehdä vain ammattipätevä ja luvat omaava henkilö).

·       Sähkönjakelun, jakeluverkon, sähkökeskusten ja -laitteiden sekä katuvalaistuksen ja antenniverkon ym. rakentamiseen, sähköasennuksiin, huoltoon ja korjaukseen liittyvien luvanvaraisten töiden tilaamisen ja kilpailuttamisen selvittäminen ulkopuolisilta toimijoilta ja esittäminen Huoltotoimikunnalle ja hallitukselle.

·       Tekee sähköjärjestelmän kehittämiseen ja energian säästöön liittyviä esityksiä.

·       Sähkömittarin luenta mökin omistajan vaihtuessa.

·       Sähkömittareiden manuaalinen luenta laskutuksen yhteydessä.

·       Sähkön kulutuksen seuranta ja raportointi.

·       Raportointi Huoltotoimikunnalle ja hallitukselle.

RAKENNUSTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja Frans Wärn, varapuheenjohtaja Leo Pusa

Jäsenet: Christine Barck, Niko Koskinen

·       Rakennustoimikunta valvoo mökkikuntien (vuokramiesten) rakentamis- ja korjaustoimintaa, jotta se tapahtuu yhdistyksen Rakentamistapaohjeen, alueen asemakaavan ja kaupungin määräysten mukaan.

·       Toimikunta neuvoo ja opastaa mökkiläisiä, suorittaa rakentamiseen kohdistuvia tarkastuksia sekä opastaa toimenpidelupahakemuksen teossa.

·       Ylläpitää puutarhapalstakohtaista rakennuskantarekisteriä.

·       Käsittelee toimenpidelupahakemukset ja esittelee ne hallitukselle, joka toimikunnan esittelystä hyväksyy tai hylkää hakemukset.

·       Huolehtii hyväksyttyjen toimenpidelupahakemusten puutarhapalstakohtaisesta rekisteröinnistä ja arkiston ylläpidosta.

·       Mökkien tyyppipiirustusten tilaaminen ja yhdistyksen kappaleiden säilytys.

·       Huolehtii ja kehittää liikenne-, palo- ja yleisiä turvallisuusasioita ja tiedottaa ja opastaa niistä jäsenistöä.

·       Pysäköinnin yleisvalvonta ja neuvonta sekä tarvittaessa pysäköintivirheestä annettavien yhdistyksen huomautuslappujen kiinnittäminen ajoneuvoon.

·       Hallinnoi ja jakaa urakoitsijoiden pysäköintilupia.

·       Yhdistyksen suurten rakennus- ja huoltotöiden suunnittelu ja kilpailuttaminen yhteistyössä Huoltotoimikunnan kanssa.

·       Laatii Rakennustoimikunnan toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hallitukselle.

·       Vastaa ja raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja Tuija Lujanen-Lampi, varapuheenjohtaja (ei valittu)

Jäsenet: Eija Säynevirta, Mirja Tarvainen, Tiina Vuorelainen ja Daniel Richterich

·       Edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista Marjaniemen siirtolapuutarhassa.

·       Alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen ja niiden esille tuominen.

·       Järjestää erilaisia tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus kuunnellen, keskustellen ja kysellen oppia erilaisista ekologisista vaihtoehdoista, menetelmistä ja toimintamalleista.

·       Uusien jäsenten opastustoiminta.

·       Luonto- ja ympäristöretkien järjestäminen.

·       Tiedottaa ympäristölainsäädännön mukaisista toimintatavoista.

·       Vuosittaisten kasvillisuutta ja siisteyttä koskevien puutarhapalstakatselmusten organisointi ja dokumentointi sekä esiin tulleiden ongelmien raportointi hallitukselle mahdollisia jatkotoimia varten.

·       Katselmoijien koulutus, ohjaus ja katselmusten laadun seuranta.

·       Kasvien vaihtotorien järjestäminen.

·       Yhteistyö lähialueiden yhdistysten ja toimijoiden sekä ympäristöjärjestöjen kanssa.

·       Järjestää omien vastuualueidensa osalta vapaaehtoiset talkoot (mm. katselmukset, vieraslajit, jne.).

·       Laatii Ympäristötoimikunnan toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hallitukselle.

·       Raportoi toimikunnan toiminnasta yhdistyksen hallitusta.

Helsingissä 8.4.2020

Hallitus