Tiimien tehtävät

Tapahtumatiimi

 • Tiimin tavoitteena on edistää mökkiläisten yhteisöllisyyttä ja hyvää yhteishenkeä, sekä osallistaa mökkiläisiä mukaan yhteistoimintaan ja sen suunnitteluun.

Tapahtumatiimi

 • toimii linkkinä yhdistyksen ja paikallisten kulttuurin tarjoajien välillä
 • tekee esityksiä hallitukselle ulkopuolisten toimijoiden tai ostopalveluiden käytöstä
 • järjestää omien vastuualueidensa osalta talkoita ja talkoolaisten rekrytointia
 • koordinoi erilaisten tapahtumien järjestämistä, tapahtumien organisointia, järjestelyiden suunnittelua, talkoolaisten rekrytointia, hankkii tilaisuuksiin mahdollisesti tarvittavat luvat sekä huolehtii turvallisuuteen ja järjestyksenvalvontaan tarvittavista viranomaisilmoituksista
 • huolehtii kahvilatoiminnasta ja sen hankinnoista, tilityksestä ja lainsäädännön toteutumisesta
 • vastaa Marjalan rakennuksesta, terassista ja ulkovarastosta, niiden käytön valvonnasta, siisteydestä ja varusteista
 • vastaa Marjalan roska-astioiden ja jätesäiliöiden tyhjennyksestä ja huollosta
 • huolehtii pesutuvan polettien myynnistä ja polettikoneen tyhjennyksestä
 • huolehtii Marjalan ensiapu- ja alkusammutusvälineiden tarkastuksesta ja huollon tilaamisesta sekä ensiaputarvikkeiden hankinnasta yhdessä Huoltotiimin kanssa
 • tiimin nimeämä lippuvastaava huolehtii Marjalan mäen liputuksesta kesäkaudella (1.5.–31.8.) virallisina liputuspäivinä
 • laatii toimintakertomuksensa ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelmansa hallitukselle
 • vastaa ja raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle

Kerhotalo Marjalan vuokraus

 • Kerhotalo Marjalan vuokrausvastaava koordinoi kerhotalon vuokrauksia mökkiläisille ja opastaa vuokraajia tilojen käytössä
 • vuokrausvastaava koordinoi kerhotalo Marjalan käyttöä myös mökkiläisten muuhun toimintaan (mm. kokoukset, tiedotustilaisuudet, harrastusryhmät, ”kisakatsomot”, luennot)
 • Marjalan vuokrausvastaava vastaa ja raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle

Saunatiimi

 • Saunatiimi vastaa yhdistyksen saunan toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä.
 • Suunnittelee ja toteuttaa saunarakennuksen ja halkovaraston huolto- ja korjaustyöt tarvittaessa yhteistyössä Huoltotiimin kanssa.
 • Huolehtii saunan lämmityksestä lauantaisin sekä heinä-elokuussa myös keskiviikkoisin tai erikseen sovitusti.
 • Huolehtii tilaussaunan varauksista, lämmityksestä, saunan käytön opastuksesta ja valvonnasta, jälkitarkastuksesta ja laskutuksesta.
 • Huolehtii saunassa tarjottavien virvokkeiden hankinnasta, hinnoittelusta ja myynnistä myös korttipäätettä käyttäen.
 • Huolehtii saunan lämmityspuiden hankinnasta, pilkkomisesta ja varastoinnista.
 • Huolehtii saunan siisteydestä ja siivouksen järjestämisestä.
 • Järjestää saunan osalta talkoita ja tarvittaessa esittää tilattavaksi huolto- ja korjaustöihin ulkopuolisia toimijoita.
 • Saunan alakerrasta löytyvän yhteisen työpajan hoito, valvonta ja opastus sekä tilan varauskirjan ylläpito ja avaimen lainaus.
 • Laatii Saunatiimin vuosikertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman yhdistyksen hallitukselle.
 • Raportoi ja vastaa toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

Huoltotiimi

 • Huoltotiimin tehtävänä on yhdistyksen hallinnoiman siirtolapuutarha-alueen yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen kaupungin kanssa sovitun vastuunjaon mukaisesti ja seurata ja valvoa yleisten alueiden siisteyttä.
 • Tiimi seuraa yhdistyksen omistamien rakennusten, infran, laitteiden ja kaluston kuntoa ja tarvittaessa huoltaa niitä tai esittää hallitukselle huoltotyöhön ulkopuolisen toimijan tilaamista ja tarvittaessa esittää yhdistyksen puheenjohtajalle tai hallitukselle rakenteen, laitteen tai kaluston uusimista.
 • Tiimi ottaa vastaan mökkiläisten vikailmoituksia ja kehittämisideoita, jotka liittyvät yhdistyksen rakennusten, infran ja yleisten alueiden kunnossapitoon ja hoitoon.
 • Kehittää kunnossapitoa ja yhdistyksen rakennusten, infran, laitteiden ja kaluston huolto- ja korjaustoimintaa.
 • Kehittää kunnossapitoa ja huolto- ja korjaustoimintaa tarvittaessa myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
 • Suorittaa mahdollisuuksien mukaan pikkuvikojen korjausta.
 • Tekee isojen ammattitaitoja vaativien tai luvanvaraisten (esim. sähkö- ja putkityöt) korjausten tilausesitykset yhdistyksen puheenjohtajalle tai hallitukselle.
 • Vastaa yhdistyksen kalusteiden kesä- ja talvikuntoon laitosta (penkit, pöydät, roskakatokset ja kuljetuskärryt, yms.) ja roskakatosten avaamisesta keväällä ja lukitsemisesta talveksi.
 • Avustaa yhdistyksen varapuheenjohtajaa jätehuollon toimivuuden seurannassa ja roskakatosten siisteyden ylläpidossa.
 • Hoitaa kesävesijärjestelmän avaamisen ja sulkemisen ja seuraa sen toimivuutta ja järjestää tarvittaessa sen korjauksen.
 • Vastaa risujen ja oksien välivarastoinnin järjestämisestä ja oksien poiskuljetuksen tilaamisesta.
 • Yhdistyksen alkusammutusvälineistön kunnon seuranta ja huollon tilaaminen.
 • Yhdistyksen rakennusten, jätekatosten ja porttien lukkojen sekä porttien ja aitojen kunnon valvonta, ja niihin tehtävät huollot ja korjaukset tai korjausesitysten teko yhdistyksen puheenjohtajalla tai hallitukselle.
 • Osallistuminen järjestely- ja opastustehtäviin.
 • Porttien käytön yleisvalvonta yhdessä porttien sulkijoiden kanssa.
 • Tarvekohtainen tai satunnainen pysäköinnin yleisvalvonta ja neuvonta sekä tarvittaessa pysäköintivirheestä annettavien yhdistyksen huomautuslappujen kiinnittäminen ajoneuvoon.
 • Pysäköinninvalvonnan tilaaminen tarvittaessa Helsingin kaupungin Pysäköinninvalvonnalta.
 • Keinukentän leikkikentän leikkivälineiden (kaupunki omistaa ja vastaa) kunnon tarkkailu ja tarvittaessa vikailmoitusten teko yhdistyksen isännöitsijälle. Hiekkalaatikon ja sen hiekan kunnon seuranta ja tarvittaessa vikailmoituksen teko yhdistyksen isännöitsijälle.
 • Ilkivallasta ilmoittaminen yhdistyksen puheenjohtajalle ja hallitukselle mm. vakuutusyhtiötä, poliisia ja korjauksen organisointia varten.
 • Yleisten alueiden nurmikoiden ja pensaiden leikkauksen organisointi ja toteutus.
 • Rakennusten ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeiden kerääminen ja päivittäminen sekä niiden opastus.
 • Salaojakarttojen, sähkölinjakarttojen ja vesijohtokarttojen päivitys ja arkistointi.
 • Avo-ojien, hulevesikaivojen ja -putkistojen (kaupunki vastaa) ja yhdistyksen omistaman salaojaverkon kunnon valvonta ja korjausesitysten laatiminen yhdistyksen hallitukselle sekä Mustapuron tulvien seuranta ja korjausesitysten laatiminen yhdistyksen isännöitsijälle ja hallitukselle.
 • Yhdistyksen puutarhajyrsimen, peräkärryn, oksaleikkurin ja trimmerin lainaus jäsenistölle ja em. laitteiden huolto.
 • Vesimittarien luenta ja lukemien kirjaaminen ja niistä tehtävät ilmoitukset.
 • Yhdistyksen kiinteistön jätevesijärjestelmä -lomakkeen täyttäminen ja lähettäminen.
 • Laatii Huoltotiimintoimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman (sisältäen myös Sähköryhmän osuuden) hallitukselle.
 • Huoltotiimi vastaa ja raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

Sähköryhmä (kuuluu Huoltotiimiin)

 • Sähkönjakelun, jakeluverkon, sähkökeskusten ja -laitteiden sekä katuvalaistuksen ja antenniverkon ym. huoltoon liittyvät pienet korjaus- ja sähkötyöt (sähkölain mukaan maallikolle tarkoitetut) tai esitykset niiden teettämisestä sähköurakoitsijalla (luvan varaiset työt).
 • Sähkönjakelun, jakeluverkon, sähkökeskusten ja -laitteiden sekä katuvalaistuksen ja antenniverkon ym. rakentamiseen, sähköasennuksiin, huoltoon ja korjaukseen liittyvien luvanvaraisten töiden tilaamisen ja kilpailuttamisen selvittäminen ulkopuolisilta toimijoilta ja esittäminen yhdistyksen isännöitsijälle ja hallitukselle.
 • Tekee sähköjärjestelmän kehittämiseen ja energian säästöön liittyviä esityksiä.
 • Mahdollisissa terminaalin (sähkömittarit) poikkeustilanteissa (esim. yhteys poikki) sähköryhmä suorittaa esimerkiksi terminaalin uudelleen käynnistyksen palveluntuottajan opastuksella.
 • Yhdistyksen rakennusten ja katuvalaistuksen sähkömittareiden luenta manuaalisesti.
 • Sähkön kulutuksen seuranta ja raportointi hallitukselle.
 • Raportointi yhdistyksen isännöitsijälle ja hallitukselle.

Rakennustiimi

 • Rakennustiimi valvoo mökkikuntien (vuokramiesten) rakentamis- ja korjaustoimintaa, jotta se tapahtuu yhdistyksen Rakentamistapaohjeen, alueen asemakaavan ja kaupungin määräysten mukaan.
 • Tiimi neuvoo ja opastaa mökkiläisiä, suorittaa rakentamiseen kohdistuvia tarkastuksia sekä opastaa toimenpidelupahakemuksen teossa.
 • Ylläpitää puutarhapalstakohtaista rakennuskantarekisteriä.
 • Käsittelee toimenpidelupahakemukset ja esittelee ne hallitukselle, joka toimikunnan esittelystä hyväksyy tai hylkää hakemukset.
 • Huolehtii hyväksyttyjen toimenpidelupahakemusten puutarhapalstakohtaisesta rekisteröinnistä ja arkiston ylläpidosta.
 • Mökkien tyyppipiirustusten tilaaminen ja yhdistyksen kappaleiden säilytys.
 • Huolehtii ja kehittää liikenne-, palo- ja yleisiä turvallisuusasioita ja tiedottaa ja opastaa niistä jäsenistöä.
 • Pysäköinnin yleisvalvonta ja neuvonta sekä tarvittaessa pysäköintivirheestä annettavien yhdistyksen huomautuslappujen kiinnittäminen ajoneuvoon.
 • Hallinnoi ja jakaa urakoitsijoiden pysäköintilupia.
 • Yhdistyksen suurten rakennus- ja huoltotöiden suunnittelu ja kilpailuttaminen yhteistyössä Huoltotoimikunnan kanssa.
 • Laatii Rakennustiimin toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hallitukselle.
 • Vastaa ja raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

Ympäristötiimi

 • Edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista Marjaniemen siirtolapuutarhassa.
 • Alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen vaaliminen ja niiden esille tuominen.
 • Järjestää erilaisia tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus kuunnellen, keskustellen ja kysellen oppia erilaisista ekologisista vaihtoehdoista, menetelmistä ja toimintamalleista.
 • Uusien jäsenten opastustoiminta.
 • Luonto- ja ympäristöretkien järjestäminen.
 • Tiedottaa ympäristölainsäädännön mukaisista toimintatavoista.
 • Kasvien vaihtotorien järjestäminen.
 • Yhteistyö lähialueiden yhdistysten ja toimijoiden sekä ympäristöjärjestöjen kanssa.
 • Järjestää omien vastuualueidensa osalta vapaaehtoiset talkoot (mm., vieraslajit, jne.).
 • Laatii Ympäristötiimin toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hallitukselle.
 • Raportoi tiimin toiminnasta yhdistyksen hallitukselle.

Katselmointitiimi

 • Vuosittaisten kasvillisuutta ja siisteyttä koskevien puutarhapalstakatselmusten organisointi ja dokumentointi sekä esiin tulleiden ongelmien raportointi hallitukselle mahdollisia jatkotoimia varten.
 • Katselmoijien koulutus, ohjaus ja katselmusten laadun seuranta.
 • Laatii Katselmointitiimin toimintakertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hallitukselle.
 • Raportoi tiimin toiminnasta yhdistyksen hallitukselle.